آفتاب

ا

ا

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

ائتمان . [ اِءْ ت ِ ] (ع مص ) رجوع به ایتمان شود.ائتناف . [ اِءْ ت ِ ] (ع مص ) رجوع به ایتناف شود.ائتیاب . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایتیاب شود.ائتیال . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایتیال شود.ائثار. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایثار شود.ائثام . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایثام شود.ائثه .[ اَ ءِث ْ ث َ ] (ع اِ) ج ِ اثاث . اسباب خانه . (منتهی الارب ). ابوعبید هروی در غریبین و صاحب مجمعالبحرین اِثَّه ضبط کرده اند و در تاج العروس آثّه آمده است .ائجاد. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایجاد شود.ائجار. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایجار شود.ائداء. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایداء شود.ائداب . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایداب شود.ائدام . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایدام شود.ائذاء. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایذاء شود.ائذان . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایذان شود.ائراء. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایراء شود.ائراب . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایراب شود.ائراض . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایراض شود.ائراق . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایراق شود.اآرغیس . [ اَ ] (اِ) رجوع به آرغیس شود.ائزاء. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایزاء شود.ائزار. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایزار شود.ائساد. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایساد شود.ائساف . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایساف شود.ائصاد. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایصاد شود.ائصال . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایصال شود.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله