آفتاب

کمپین های آفتاب


کمپین های بازاریابی به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا بهترین استراتژی های پیشبرد فروش را برای محصولات و خدمات خود شناسایی کنند. در این راستا گروه سایت خبری آفتاب با توجه به در اختیار داشتن و دسترسی به رسانه ،فضاها و کانالهای مختلف تبلیغاتی، امکان تعریف و اجرای فعالیتهای چندجانبه تبلیغاتی و کمپینهای خاص را با توجه به نیاز و هدف هر کسب و کار دارا می باشد.

سیستم گزارش‌گیری از کمپین‌های تبلیغاتی آفتاب

این پنل که گزارشگیری از تمام بخشهای کمپین را دربرمی گیرد، شامل موارد زیر می باشد:
 • گزارش کلیک ها بر اساس وبسایت

  • نمودار تعداد کلیک ها در روز
  • نمودار تعداد کلیک ها در ساعات شبانه روز
  • نمودار مقایسه ای تعداد کل کلیک ها
  • جدول مقایسه ای تعداد کل کلیک ها
  • نمودار سهم هر وبسایت از تعداد کل کلیک ها
  • نمودار تعداد کلیک ها به تفکیک مناطق جغرافیایی
 • گزارش کلیک ها بر اساس بنر

  • نمودار تعداد کلیک ها در روز
  • نمودار تعداد کلیک ها در ساعات شبانه روز
  • نمودار مقایسه ای تعداد کل کلیک ها
  • جدول مقایسه ای تعداد کل کلیک ها
  • نمودار سهم هر بنر از تعداد کل کلیک ها
  • نمودار تعداد کلیک ها به تفکیک مناطق جغرافیایی
 • گزارش بازدیدکنندگان

  • نمودار تعداد بازدیدکنندگان در روز
  • نمودار تعداد بازدیدکنندگان در ساعات شبانه روز
  • نمودار مقایسه ای تعداد کل بازدیدکنندگان
  • جدول مقایسه ای تعداد کل بازدیدکنندگان
  • نمودار سهم هر بنر از تعداد کل بازدیدکنندگان
  • نمودار تعداد بازدیدکنندگان به تفکیک مناطق جغرافیایی
 • گزارش هزینه ها

  • نمودار مقایسه ای هزینه کل کلیک ها
  • جدول مقایسه ای هزینه کل کلیک ها
  • نمودار مقایسه ای هزینه بنرها به ازای هر کلیک
  • جدول مقایسه ای هزینه بنرها به ازای هر کلیک
  • نمودار سهم هزینه هر بنر از هزینه کل بنرها