آفتاب

ا

ا

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش بشرویه شهرستان فردوس در 5 هزارگزی شمال باختری بشرویه سر راه اتومبیل رو بشرویه به نیگنان . دامنه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 200 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات ، و محصول آن غلات ، پنبه ، ارزن ، گاورس ، میوه و ابریشم ، و شغل مردم زراعت و کرباس بافی است . راه ماشین رو و پاسگاه ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران...اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان نقاب بخش جغتای شهرستان سبزوار در 55 هزارگزی خاور جغتای سر راه عمومی شوسه ٔ سبزوار. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 174 تن هستند و بترکی و فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات ، ومحصول آن غلات ، پنبه و زیره ، و شغل مردم زراعت است . راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان کهنه بخش جغتای شهرستان سبزوار، در 24 هزارگزی باختر جغتای سر راه مالرو عمومی شریف آباد. دامنه و معتدل است . سکنه ٔ آن 174 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل مردم زراعت است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین رخ بخش کدکن شهرستان تربت حیدریه ، در 22هزارگزی جنوب خاوری کدکن . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 170 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از رودخانه ، و محصول آن غلات ، پنبه و میوه ، و شغل مردم زراعت و گله داری و قالیچه بافی است . راه مالرو دارد و از رباط سنگ میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جاﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه در 25 هزارگزی جنوب تربت حیدریه و 5 هزارگزی باختر شوسه ٔ عمومی تربت حیدریه به رشخوار. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 457 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه ، و شغل مردم زراعت و گله داری و کرباس بافی است . راه مالرو دارد. و از قلع...اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان قیس آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند، در 95 هزارگزی جنوب خوسف و 3 هزارگزی باختر راه مالرو عمومی خوسف . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 226 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات ، و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت و مالداری است وراه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان درب قاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور در 12هزارگزی خاور نیشابور. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 93 تن شیعه ٔ فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت است . راه مالرو دارد. مزرعه ٔ سعید جزء همین ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است کوچک از بخش حومه ٔ شهرستان نائین ، در 30 هزارگزی جنوب خاوری نائین و 8 هزارگزی باختر راه نائین به عقدا. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 60 تن شیعه هستند و بفارسی سخن میگویند. آب آن از قنات ، و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت است . راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است از دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد در 6 هزارگزی شمال اشکذر و 2500 گزی جنوب باختری یزد متصل براه فرعی اﷲآباد به اشکذر. جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 633 تن شیعه هستند و بفارسی سخن میگویند. آب آن از قنات ، و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت ، و صنایع دستی کرباس بافی است و دبستان هم دارد. (از فرهنگ جغراف...اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) دهی است مخروبه از دهستان چادگان بخش داران شهرستان فریدن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).اﷲآباد. [ اَل ْ لاه ] (اِخ ) شهر مقدسی است در شمال غربی هندوستان که در محل تلاقی رودخانه های گنگ و جومنا واقع است . این شهر حاکم نشین ایالتهایی است که از اگره و آئود تشکیل یافته اند. سکنه ٔ آن 332000 تن و محصول مهم آن معدنیات و ابزار مکانیکی و پشم است . صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد:
اﷲآبادیا اله آباد یکی از شهرهای بزرگ هندوستان است که در محل تلاقی گنگ و جومنا و در شمال غربی کلکته بفاصله ٔاﷲآباد افشار. [اَل ْ لاه دِ اَ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت ، در 26 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 2 هزارگزی باختر رودخانه ٔ هلیل . سکنه ٔ آن 29 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).اﷲآباد اکبرآباد. [ اَل ْ لاه دِ اَ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان بم ، در 11 هزارگزی جنوب باختری فهرج ، در کنار راه فرعی بم به برج اکرم . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 96 تن هستند که مذهب تشیع دارند و به فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات ، و محصول آن غلات ، و خرما و حنا، و شغل مردم زراعت است . راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جاﷲآباد بالا. [ اَل ْ لاه دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان باغان بخش شیروان شهرستان قوچان . در 6 هزارگزی شمال خاوری شیروان و یک هزارگزی شمال شوسه ٔ شیروان . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 320 تن شیعه هستند و به کردی و فارسی سخن میگویند. آب آن از قنات ،و محصول آن غلات و انگور، و شغل مردم زراعت است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج اﷲآباد پایین .[ اَل ْ لاه دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان باغان بخش شیروان شهرستان قوچان ، در 7 هزارگزی خاور شیروان سر راه عمومی شوسه ٔ قوچان بشیروان . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 1017 تن شیعه ٔ ترکی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، میوه و انگور، و شغل مردم زراعت و مالداری است . راه ماشین رو دارد. از آثار تاریخی آن مقبره ٔ شیخ مقدم است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج...اﷲآباد جهانگیرخان . [ اَل ْ لاه دِ ج َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان سبزواران مرکزی شهرستان جیرفت ، در 25 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران در کنار رودخانه ٔ هلیل . سکنه ٔ آن 38 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).اﷲآباد رامشه . [ اَل ْ لاه دِ ش َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان جرقویه بخش حومه ٔ شهرستان شهرضا، در 61 هزارگزی جنوب خاوری شهرضا و 4 هزارگزی راه ارابه رو فیض آباد به اﷲآباد. جلگه است ، و سکنه ٔ آن 60 تن شیعه هستند و بفارسی سخن میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).اﷲآباد زند. [ اَل ْ لاه دِ زَ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان جرقویه بخش حومه ٔ شهرستان شهرضا، در 57 هزارگزی جنوب خاوری شهرضا و 4 هزارگزی راه ماشین رو فیض آباد به اسداﷲآباد. کوهستانی است و سکنه ٔ آن 22 تن شیعه هستند و بفارسی سخن میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).اﷲآباد ضرغام . [ اَل ْ لاه دِ ض َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت ، در30 هزارگزی جنوب سبزواران و 2 هزارگزی باختر راه فرعی کهنوج - سبزواران . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 150 تن هستند که مذهب تشیع دارند و به فارسی سخن میگویند. آب آن از رودخانه ٔ هلیل ، و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت است ، وراه مالرو دارد. (از فر...اﷲآباد نارتیج . [ اَل ْ لاه دِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرک بخش مرکزی شهرستان بم ، در 11 هزارگزی خاوری بم و 9 هزارگزی شمال شوسه ٔ بم به زاهدان . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 125 تن هستند که مذهب تشیع دارند و بفارسی سخن میگویند. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، خرما و حنا، و شغل مردم زراعت است . راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج...اﷲآباد هروی . [ اَل ْ لاه دِ هَِ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت ، در 6 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 2 هزارگزی راه فرعی سبزواران به کهنوج . جلگه و گرمسیر است . سکنه ٔ آن 258 تن هستند که مذهب تشیع دارند و بفارسی سخن میگویند. آب آن از رودخانه ٔ هلیل و چشمه ، و محصول آن غلات ، و شغل مردم زراعت است .راه مالرو دارد....اﷲآباد وزیر.[ اَل ْ لاه دِ وَ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان کشکوئیه شهرستان رفسنجان ، در 43 هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 7 هزارگزی خاوری شوسه ٔ رفسنجان به یزد. سکنه ٔ آن 15 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).اﷲآباد یخچال . [ اَل ْ لاه دِ ی َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان جرقویه بخش حومه ٔ شهرستان شهرضا، در 72 هزارگزی خاور شهرضا متصل به راه ماشین رو وازنه . جلگه و معتدل است . سکنه ٔ آن 66 تن هستند که مذهب تشیع دارند و بزبان فارسی سخن میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).ائبان . [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایبان شود.ائتاء. [ اِءْ ] (ع مص ) رجوع به ایتاء شود.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله