تآطر
پاورقی ۱. در اقرب الموارد و قطر المحیط فعل ((اطر)) بباب تفاعل نیامده است .