ت ان وتی
پاورقی ۱..در ژاپنی : ((دم موتای )) - Dommu)