طائفهٔ
پاورقی ۱. درسه نسخه خطی مهذب به همین صورت است و نمیدانم معنی آن چیست .