ايران و اتريش در طول تاريخ داراى روابط سياسى و فرهنگى و بازرگانى بوده‌اند. شروع آشنايى و فتح باب مراودات را مى‌توان آغاز سلطنت سلسله صفويه، در قرن شانزدهم ميلادى قرار داد که با به‌قدرت رسيدن خاندان هابسبورگ در اتريش و سياست اتريش و سياست نگرش به شرق به‌خصوص کشورهاى مسلمان، توسعه يافت.