سرود ملی

<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>
<tr>
<td width='50%' valign='top'></td>
</tr>
</table>

آفریقای مرکزی محاط در خشکی بوده و به‌طور کلی سرزمینی قاره‌ای ، صخره‌ای و ناهموار می‌باشد.


بُعد دوری از دریا ، اهمیت استراتژیک این کشور را کاهش داده است. موقعیت این کشور به‌عنوان پلی جهت اعزام سربازان فرانسوی در جریانات چاد بوده است. علیرغم فقر و فلاکت مردم ، این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است. اورانیوم ، الماس و چوب نقس تعیین کننده‌ای در توجه استعمارگران به این سرزمین دارد. با توجه به اینکه الماس و چوب به ترتیب بالاترین درصد را در صادرات این کشور دارند.


طبق آمار سال ۱۹۹۱ حاکی است که در کشور آفریقای مرکزی ۱۶ استان یا ایالت شامل ۱۴ حوزهٔ اداری - حکومتی و ۲ حوزهٔ اداری - اقتصادی وجود دارد. یک بخش خودمختار و مستقل بانگی نیز گزارش می‌شود.