آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله

کتاب ترجمه دیگری است از 'The Prophet'(پیامبر) اثر 'جبران خلیل جبران.' 'پیامبر 'در واقع غزلی است منثور و نمادین که ترجمه جملات آغازی آن چنین است' :المصطفی, آن مبعوث و محبوب, که ایام خویشتن را پگاهی بود, دوازده سال در قریه اورفالس در انتظار کشتی خویش به سر برد, همان کشتی که می‌باید باز می‌گشت و وی خود را با خود به جزیره زادگاهش می‌برد...اما آن لمحه که از ک...کتاب حاضر ترجمه دیگری است از 'پیامبر' اثر جبران خلیل جبران. این کتاب در واقع غزلی است منثور و نمادین که ترجمه جملات آغازین آن چنین است: 'المصطفی, آن مبعوث و محبوب, که ایام خویشتن را پگاهی بود, دوازده سال در قریه اورفالس در انتظار کشتی خویش به سر برد. همان کشتی که می باید باز می گشت و وی را با خود به جزیره زادگاهش می برد... اما آن لمحه که از کوه فرود می آمد...

این مجموعه ترجمه دیگری است از دو اثر 'جبران خلیل جبران 'که عبارت‌اند از: پیامبر, و رازهای دل .مترجم در آغاز کتاب می‌گوید' :جبران خلیل جبران را نمی‌توان در چند کلمه پیچید و تعریف کرد .این کار را با کتاب ماندگار او, پیامبر, نیز نمی‌توان کرد .اما شاید بتوان آنچه در شخصیت او و نیز در آثارش موج می‌زند, در سه کلمه توصیف کرد :سادگی, خوبی و زیبایی .او همچون شخصیت...

این کتاب در آغاز به زبان انگلیسی نگارش یافته و در سال 1907به چاپ رسیده است' .نیکلسون 'در 'تاریخ ادبیات عرب 'از قبایل و طوایف قدیم عرب و سرزمین عربستان به اختصار سخن به میان آورده, سپس درباره شعر در طوایف عرب و اهمیت آن مباحثی را مطرح نموده است .مطالب کتاب که با شواهدی چند از شعر شاعران عرب فراهم آمده در قالب ده فصل تدوین یافته است .مترجم کتاب نیز, بعضی ح...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله