> زبان
آفتاب

زبان

فلسفه و نظریه

مطالب گوناگون

واژه نامه ها و دایره المعارفها

موضوعهای خاص

پیایندها(نشریات ادوراری)

سازمانها و مدیرت

آموزش، پژوهش و مباحث وابسته

بررسیهای زبانی بر حسب انواع اشخاص

بررسیهای جغرافیائی و اشخاص

زبانشناسی

زبان انگلیسی و آنگلوساکسون

زبانهای ژرمنی آلمانی

زبانهای رومانس فرانسوی

ایتالیائی، رومانیائی و رتورومانیک

زبانهای اسپانیائی و پرتغالی

زبانهای ایتالیک لاتین

زبانهای هلنی یونانی کلاسیک

دیگر زبانها

این کتاب ترجمه بخشی از چاپ سوم مجموعه وسیع 'روان‌شناسی اجتماعی' (of Social Psychology Handbook)است که در آن از کاربرد زبان توسط سخنگویان آن, نیز نقش مخاطبان یا شنوندگان, سخن به میان می‌آید .نگارنده در کتاب تصریح می‌کند که 'زبان وسیله‌ای است در فرآیندهای اجتماعی و این که خود در جریان همین فرآیندها شکل می‌گیرد...عامل‌های اجتماعی در کاربرد زبان اساسی و ضروری هستند...هر نظریه‌ای …

هدف از نگارش این مجموعه, آشنایی مخاطب با تنوع زبان‌های رایج دنیاـ چه در تقسیمات جغرافیایی و چه از نظر ساختار درونی یا نقش فرهنگی ـ است .مقدمه کتاب شامل موضوعاتی است همچون :دورنمای زبان در پایان قرن بیستم, تقسیم‌بندی زبان‌ها براساس قاره‌های مختلف, زبان‌هایی که دارای بیشترین گویش روان در دنیا هستند, زبان‌های رسمی دنیا, و گروه‌های زبانی .نویسنده …