آفتاب

کلیات

دانش

کتاب

سیستمها

داده پردازی

برنامه نویسی کامپیوتر، برنامه ها، داده ها

006

007

008

009

010

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دایره المعارفهای عمومی

040

پیایندهای عمومی و نمایه های انها

سازمانهای عمومی و علوم موزه داری

رسانه های خبری، روزنامه نگاری، نشر

مجموعه های عمومی

نسخه های خطی و کتابهای نادر

مباحثی که در این تحقیق مطرح شده بدین قرار است: تجزیه و تحلیل مشاغل, ارزشیابی مشاغل, تعیین حقوق و دستمزد مبنا برای هر یک از مشاغل, پیاده‌کردن طرح ارزشیابی مشاغل, و به روز نگاه داشتن ارزشیابی مشاغل.

'این کتاب مشتمل بر ده فصل است که فصل اول آن در مورد پیشرفت‌های تاریخی در استفاده از خاک شور, فصل دوم در مورد ماهیت و خواص خاک‌های تحت تاثیر املاح, فصل سوم آن در مورد اصول مدیریت اصلاح اراضی و فصل چهارم آن در مورد روابط گیاهان با شوری بحث می‌کند. فصل پنجم مکانیسم‌های آسیب رسانی نمک در گیاهان را شامل می‌شود. فصل ششم به شوری و فرآیندهای متابولیکی می‌پردازد. …