آفتاب

دین

دین

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله


در نوشتار حاضر ادیان بزرگ جهان معرفی شده افزون بر آن, اطلاعاتی درباره کتب دینی آداب پرستشی و تحولات تاریخی آنها فراهم آمده است' .آیین‌های پرستشی ابتدایی', 'آیین‌های پرستشی در مصر, بین‌النهرین و سرزمین آریائیان', 'یهود', 'مسیحیت', 'آیین‌های پرستش در چین', 'آیین‌های عبادی در هند ' و 'دین زرتشت 'از جمله این ادیان به شمار می‌آیند .در این کتاب, ذیل دو بخش ادیان چین و ژاپن معرفی شده‌اند .مخاطبان در بخش نخست با ادیان کنفوسیوس و تائو و آموزه‌های این ادیان ;همچنین خدایان افسانه‌ای چین آشنا می‌شوند .در بخش دوم توتم پرستی در ژاپن, دین شینی تو, دین کنفوسیوس و دین بودا در ژاپن معرفی شده, نیز از سمبل‌های اسطوره‌ای ژاپن سخن رفته است .در این کتاب نخست اطلاعاتی درباره اقوام ژرمن, آیین‌ها و ادیان مربوط به این قوم به دست داده شده, سپس خدایان یونانی معرفی شده‌اند .در ادامه چگونگی برگزاری مراسم, جشن‌ها و آیین‌های یونان باستان توصیف شده و در پایان به اختصار از ادیان روم و ایتالیای رومی سخن رفته است .این کتاب در سه فصل تدوین شده است .در فصل نخست آیین مزدیسنا و دین زرتشت, نیز آیین‌های مهر, مانی و مزدک و دیگر فرقه‌های مذهبی عصر ساسانی معرفی می‌شوند که از آن جمله عبارت‌اند از :بابک خرم دین, جاویدان, به آفرید, زنادقه و عطایا .در فصل دوم پس از معرفی دین سومریان, اطلاعاتی درباره جانشینان آنان یعنی آشوریان و بابلیان درج می‌گردد .فصل پایانی نیز به معرفی ادیان...کتاب در دو بخش تدوین شده است ابتدایی 'عنوان گرفته به اجمال از دیدگاه مرسوم در میان انسان‌های نخستین سخن می‌رود .مباحث این بخش عبارت‌اند از' :توتم پرستی', 'وجوه توتم', 'مانا', 'تابو', 'ممنوعات یا محرمات', 'مراسم مثبت یا واجبات', 'ریاضت', 'شعار دین', 'اهمیت و ارزش دین توتم', 'خدا ـ روح ـ تناسخ', 'بدن و روح انسان', 'تصورات جان پرستان', 'جادو 'و 'آثار و نتایج...در این کتاب, اطلاعات متنوعی در باب ادیان معروف هند فراهم آمده, که طی آن, تاریخچه, آداب و رسوم, اصول عقاید, آموزه‌ها, اشعار, اسطوره‌ها و کتب مقدس این ادیان معرفی می‌شود .ادیان مورد نظر عبارت‌اند از : ودا, برهمن, هندو و جاین .کتاب با ذکر حکایت‌هایی از تلاش 'اکبرشاه ' و 'کبیر 'به منظور عرضه آیینی نو در هند به پایان می‌رسد .مطالب کتاب درباره ادیان ابراهیمی از حضرت ابراهیم (ع) تا حضرت محمد (ص) است که با استناد به منابع فارسی و غیر فارسی فراهم آمده است .نگارنده ابتدا منابع اصلی تاریخ ادیان (قصص الانبیائ, ملل و نحل, تفاسیر, اخبار و احادیث, کتب احتجاج, تاریخ‌های عمومی, کتب جغرافیا و سفرنامه‌ها) را معرفی نموده, سپس بررسی و ارزیابی کرده است .وی همچنین زمینه‌های ظهور و رواج این ادی...مجموعه حاضر چهارمین کتاب از مجموعه 'آشنایی با ادیان 'است که طی آن درباره ادیان ابتدایی و قدیم در دو بخش بحث شده است .در بخش اول از ادیان ابتدایی در جوامع امروزی, شامل ادیان آفریقا, استرالیا, اسکیموها, سرخ‌پوستان و برخی اقوام دیگر سخن به میان آمده, بخش دیگر به ادیان قدیم, یعنی ادیان اقوم متمدن قدیم اختصاص یافته است .در این بخش, ادیان بین‌النهرین, مصر باستان...جلد سوم از مجموعه 'ادیان جهان باستان 'به معرفی ادیان ایرانی اختصاص یافته است .در این کتاب ابتدا به اختصار تاریخ ایران باستان از قبل از مادها تا پایان اشکانیان (پارتیان) مرور شده در پی آن ادیان مهم این دوره بررسی می‌شود' .زروان', 'آیین میترا (مهرپرستی(', 'آفرینش در اساطیر ایرانی', 'زرتشت', 'زناشویی در آیین مزدیسنا', 'آیین تدفین', 'طبقات مردم در ایران باست...'کتاب حاضر تلاشی است برای توصیف و شرح ادیان چینی بدون وارد شدن در منازعات برون دینی. این کتاب حاوی نکته‌ها و دیدگاه‌های جدیدی است مانند مطالب مربوط به عهد عتیق که با اکتشافات باستان شناسی اخیر از وضوع بیشتری برخوردار شده یا مطالبی در خصوص آیین‌های مختلف و مواردی چون فسلفه نئوکنفوسینیزم و تفکر و مراقبه‌های تائویی و روش‌های درمانی آن‌ها.... در این کتاب, تلاش ش...مباحث این کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است .بخش نخست با عنوان 'از معرفت دینی تا جامعه‌ی دینی 'شامل مباحثی چون' :از خود آگاهی تا عبودیت', 'عبودیت و شکل‌گیری جامعه‌ی دینی 'و 'جامعه‌ی دینی 'است .بخش دوم با عنوان 'از جامعه‌ی دینی تا حکومت دینی 'به این مباحث اختصاص یافته است' :دین و حکومت', 'حکومت در ادیان وحیانی', 'طرح کلی دین و نظام‌سازی', 'حکومت‌های دینی...

در مجموعه حاضر, اصول و فنون پژوهش درگسترش دین پژوهی معرفی و اصول آن تشریح گردیده است. عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از: 'پژوهش و بهره‌وری آن', 'اصول و فنون تشخیص مسئله', 'اصول و فنون تعریف, تحلیل و نقد' و 'روی‌آوردها و روش‌ها'.

در این نوشتار, متن سخنرانی دکتر عبدالله نصری در باب 'انتظارات بشر از دین' به طبع رسیده است .وی در این سخنرانی کوشیده است به سوال‌های ذیل پاسخ دهد : بشر چه انتظاراتی از دین دارد و چرا اساسا به یک دین خاص رجوع می‌کند مگر او چه سوالات و پرسش‌هایی دارد که باید پاسخ آنها را از دین طلب کند یا به بیان دیگر چه نیازهایی دارد که دین باید پاسخگوی آنها باشد آیا ما بای...

در این کتاب, نویسنده بر آن است سوال ((انتظار بشر از دین ))را از زوایای مختلف بررسی و تبیین کند .برای این منظور, نخست با ارزیابی روش شناسی موضوع نشان می‌دهد که در آغاز باید مراد خود را از دین روشن ساخت و از آنجا که اسلام به عنوان یک دین تحریف ناشده است مطرح است, پس پاسخ این سوال را باید ازدیدگاه اسلام بررسی کرد .در بخش دوم با عنوان ((جامعیت دین )) این بحث...'انسان و ادیان 'به مباحثی در باب روشن‌سازی نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی اختصاص دارد .نگارنده بر این باور است که 'در میان عناصری که یک تمدن را می‌سازند, دین را نباید نادیده انگاشت .در حقیقت هر تمدنی یک زیر ساخت دینی دارد که به یقین, روشنگر فرهنگ در معنای هرچه گسترده‌تر این کلمه است .'وی در این کتاب همچنین می‌کوشد' :هر دینی را آن چنان بنمایاند که یکی از...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله