آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله
این مجموعه مشتمل بر حکایات, روایات, احادیث, اشعار, آیات و نظایر آن است که موضوعات متفرقه در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی نگاشته شده است.

این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته شکل جدید یافته 'مجانی الادب' تالیف 'الاب شیخو'است مولف ضمن معرفی شاعران و نویسندگان عربی گزیده‌ای از آثار منثور و منظوم آنان را فراهم می‌آورد. مطالب کتاب شامل 'شاعران عراق' (بشارین برد, ابوالعتاهیه, ابونواس, ابو تهام و....) و 'شاعران مصر' (ابن فارض, البهائ زهیر و....) است.این کتاب که به زبان عربی نوشته شده طرح و شیوه‌ی تازه‌ای از کتاب 'مجانی الادب' الاب شیخو است و شامل ترجمه کوتاهی از شاعران و اشعار آنان می‌باشد. شاعران مطرح شده عبارت‌اند از: الشعرائ الصعالیک, اصحاب المعلقات, شعرائ البلاط, الشعرائ الفرسان و سائر الجاهلیین.این کتاب چاپ دیگری از اثر 'الاب شیخو' به نام 'مجانی الادب' است که به زبان عربی و در قالب شیوه‌ای خاص تدوین گردیده است. ادبیات اندلس (اسپانیا) و ادبیات شرق در دوره انحطاط مطالب کتاب هستند که در بخش نظم و نثر را شامل می‌شود. مولف ضمن ذکر احوال شاعر و نویسنده, قطعه یا قطعاتی از نظم و نثر او را آورده است.

این کتاب به زبان عربی نگارش یافته مشتمل بر معرفی نویسندگان و شاعران عرب همراه با نمونه‌هایی از آثار آنان ـ از پیش اسلام تا قرن هشتم است. این کتاب در اصل, شکل تجدید شده مباحث 'مجابی الاادب' نوشته‌ی 'الاب شیخو' به شمار می‌آید: مطالب کتاب در قالب 'شاعران مخضرم', 'شاعران بلاط', 'غزلسرایان', 'زنان شاعر', 'خطبا' و 'منشیان' تدوین گردیده است.این کتاب به زبان عربی متضمن حکایات و اشعار مختلفی از متقدمان حوزه فرهنگ اسلامی است که گاه با معرفی برخی سخنوران فراهم آمده است .جلد دوم از مجموعه حاضر مشتمل بر اشعاری است به زبان عربی که با موضوعات مذهبی به ویژه مدح و رثای اهل بیت پیامبر (ص) به نظم کشیده شده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله