رشد مهارت پايه‌اى کودکان، فرآيند پالايش مهارت‌ها است. اين فرآيند غالباً شامل يک تغيير کيفى در مهارت، نظير گذاشتن يک قدم به جلو هنگام پرتاب مى‌شود. برخى از نويسندگان، رشد مهارت ويژه را از طريق تغييرات قدم به قدم (گام به گام) توصيف کرده‌اند. اين ترتيب رشدى بر پايهٔ تغييرات کيفى جنبه‌هاى حساس مهارت استوار است و نشان مى‌دهد که مهارت از نظر مکانيکى تا چه اندازه به اجراى بهينهٔ خود نزديک شده است. حرکت نوسانى پا در مهارت لى‌لى کردن يا استفاده از دست و پاى مخالف در دويدن از جمله عوامل حساس در بيان تغييرات تکاملى هستند. به بيان ديگر، اين تغييرات در مقايسه با لى‌لى کردن در يک مسافت طولانى يا سريع دويدن (معيارهاى کمّي) بيشتر نشانهٔ تغييرات کيفى هستند.