مهارت‌هاى دريافتى متعددى وجود دارند که در عملکرد ورزشى پايه‌اى هستند. در اين مهارت‌ها، اجراءکنندهٔ آن بايد يک شيء را تصاحب يا کنترل کند. رايج‌ترين اين مهارت‌ها، دريافت با دست‌ها است. کنترل توپ (استپ) در فوتبال نيز يک مهارت دريافتى است که با آن بدن يا پا اندازهٔ حرکت توپ را خنثى و جذب مى‌کند و آن را در اختيار خود مى‌گيرد و اجازه نمى‌دهد که پس از کنترل، توپ از او دور شود. دريافت توپ‌ هاکى روى چمن يا روى يخ به بازيکن اجازه مى‌دهد که کنترل آن را به‌دست آورد. به غير از مهارت دريافت با دست، در مورد ساير مهارت‌هاى دريافتي، اطلاعات و آمار تحقيقى اندکى وجود دارد. در هر صورت بسيارى از اصول مکانيکى درگير در مهارت گرفتن با دست، قابل تعميم در ساير مهارت‌هاى دريافتى هستند.