ترتيب رشدى براى دريافت کردن با دو دست

جزء مربوط به عمل دست و بازو :


- مرحلهٔ اول : واکنش کودک کم است؛ دست‌ها کشيده شده، در جلو بدن قرار مى‌گيرند، اما از حرکت و تطابق با توپِ در حال پرواز خبرى نيست؛ معمولاً توپ به کمک قفسهٔ سينه کنترل مى‌شود.


- مرحلهٔ دوم : گرفتن توپ؛ دست‌ها کشيده و در کنار بدن قرار بگيرند؛ توپ به کمک قفسهٔ سينه کنترل مى‌شود.


- مرحلهٔ سوم : قرار گرفتن زير توپ؛ دست‌ها کشيده در جلو بدن قرار دارند، اما زير توپ به شکل پياله حرکت مى‌کنند (زير توپ قرار گرفتن)؛ توپ به کمک قفسهٔ سينه کنترل مى‌شود.


- مرحلهٔ چهارم : جذب نيروى توپ توسط دست‌ها؛ دست‌ها کشيده در جلو بدن براى تماس با توپ قرار دارند؛ دست‌ها و بدن نيروى توپ را خنثى کرده، آن را مى‌گيرند.


جزء مربوط به عمل دست :


- مرحلهٔ اول : کف دست‌ها رو به بالا؛ کف دست‌ها رو به بالا قرار دارند (توپ‌هاى در حال چرخش با کف دست‌هاى رو به پائين کنترل مى‌شود).


- مرحلهٔ دوم : کف دست‌ها رو به داخل بدن؛ کف دست‌ها رو به يکديگر به سمت داخل بدن قرار مى‌گيرند.


- مرحلهٔ سوم : کف دست‌ها با حرکت مطابقت مى‌کنند؛ کف دست‌ها با اندازهٔ توپ نزديک‌شوندە خود را تطبيق مى‌دهند. با توجه به ارتفاع مسير حرکت توپ، انگشتان شست يا انگشتان کوچک در کنار يکديگر قرار مى‌گيرند.


جزء مربوط به عمل بدن :


- مرحلهٔ اول : تطبيقى وجود ندارد؛ بدن هيچ نوع تطبيقى در پاسخ به مسير حرکت توپ انجام نمى‌دهد.


- مرحلهٔ دوم : تنظيم نامناسب؛ دست‌ها و تنه در ارتباط با مسير حرکت توپ حرکت مى‌کنند، اما سر راست باقى مى‌ماند و اين ناهماهنگى در حرکت اعضاى بدن موجب بروز يک عکس‌العمل ناهنجار مى‌شود. به‌نظر مى‌رسد دريافت‌کننده براى حفظ پايدارى و تعادل خود مبارزۀ شديدى مى‌کند.


- مرحلهٔ سوم : تنظيم مناسب؛ پاها، تنه و دست‌ها همگى به‌منظور تطبيق خود با مسير حرکت توپ، به‌طور هماهنگ حرکت مى‌کنند.


جزء مربوط به عمل دست و بازو مجوز از هابن استرابکر، برانتا و سيفلد (۱۹۸۳) تعديل شده است. اجزاى مربوط به عمل دست‌ها و بدن با کسب مجوز از استرومير، ويليامز و اسکاب - جورج (۱۹۹۱) چاپ شده است.


مشاهدهٔ الگوهاى دريافت کردن: الگوى دريافت را چنانچه از روبه‌رو مشاهده کنيد، مى‌توانيد توپ را نيز به سمت دريافت‌کننده ارسال کنيد. ضمناً مى‌توان آن را از پهلو نيز مشاهده کرد.