مهارت‌هاى پرتابي، مهارت‌هايى هستند که در آنها فرد به‌منظور پرتاب کردن يک شيء به آن نيرو وارد آورد. الگوهاى رشدى در مهارت‌هاى پرتابي، پرتاب، ضربه با پا، و ضربه با دست، مشابه هستند، زيرا اصول مکانيکى درگير در جلوبردن يک شيء اساساً به هم شباهت دارند. مهارت پرتابى که بيشتر مورد مطالعهٔ محققان قرار گرفته است، پرتاب با قدرت از بالاى شانه به‌منظور کسب مسافت بيشتر است.