ضربه با پا مانند پرتاب، با ضربهٔ پا شيء را به نوعى پرتاب مى‌کنيم. در اجراء اين مهارت برعکس پرتاب، فرد به توپ ضربه مى‌زند. ظاهراً کودکان بايد به توانايى‌هاى ادراکى و هماهنگى دست يا پا که لازمهٔ تماس پايدار با توپ است مجهز باشند. معلمان با شرکت دادن کودکان مبتدى در ضربه زدن به توپ مى‌توانند کار را براى آنها ساده‌تر کنند.


ويژگى‌هاى شکل ابتدائى ضربهٔ با پا. همانند پرتاب، ضربه‌زننده‌هاى غير ماهر و مبتدى به جاى استفاده از ترتيبى از عمل‌ها تمايل به استفاده از يک عمل دارند. همان‌طور که در تصوير زير مشاهده مى‌کنيد، با پاى اتکاء گامى برداشته نمى‌شود و پاى ضربه‌زننده فقط توپ را به جلو هل مى‌دهد. زانوى پاى ضربه‌زننده به توپ در لحظهٔ ضربه (تماس) خميده است و او ممکن است بلافاصله پس از تماس پا را عقب بکشد. تنه هيچ چرخشى ندارد و کودک دست‌ها را ساکن در کنار بدن نگه مى‌دارد. در تصوير بعدى کودکى را که شکل پيشرفته‌اى از ضربه زدن با پا را نشان مى‌دهد ملاحظه مى‌کنيد. در اين تصوير او با برداشتن يک گام به جلو با پاى اتکاء، پائى که به توپ ضربه مى‌زند را در وضعيت خميده قرار مى‌دهد.


يک ضربه‌زنندهٔ مبتدى که توپ را به جلو هُل مى‌دهد.
يک ضربه‌زنندهٔ مبتدى که توپ را به جلو هُل مى‌دهد.

در مقايسه با ضربه‌زنندهٔ مبتدى اين کودک پيشرفت‌هايى داشته است. يک گام به جلو برمى‌دارد و پاى خود را در وضعيت خميده و عقب قرار مى‌دهد، ولى حرکت تاب خوردن پا هنوز کم است. زانو در لحظهٔ تماس پا با توپ خميده است و به اين ترتيب قسمتى از اندازهٔ حرکت ضربه کاهش مى‌يابد .
در مقايسه با ضربه‌زنندهٔ مبتدى اين کودک پيشرفت‌هايى داشته است. يک گام به جلو برمى‌دارد و پاى خود را در وضعيت خميده و عقب قرار مى‌دهد، ولى حرکت تاب خوردن پا هنوز کم است. زانو در لحظهٔ تماس پا با توپ خميده است و به اين ترتيب قسمتى از اندازهٔ حرکت ضربه کاهش مى‌يابد .