مهارت‌هاى جابه‌جايى در تغيير محل بدن و حرکت آن در فضا استفاده مى‌شود. در اين قسمت هفت مهارت جابه‌جايى بررسى مى‌شود: