بزرگسالان به ندرت براى حرکت به اطراف از مهارت لى‌لى کردن استفاده مى‌کنند، با اين حال براى ماهر شدن در حرکت، هر فرد بايد در دوران کودکى در مهارت لى‌لى کردن پيشرفت کند. به‌منظور لى‌لى کردن مکرر، فرد بايد وزن بدن خود را با يک پا به بالا پرتاب کرده، تعادل خود را به هنگام فرود روى سطح اتکاى کوچک همان پا حفظ کند. در ورزش‌هاى پيچيده و مهارت‌هاى موزون و هماهنگ غالباً اين توانايى‌ها باهم ترکيب مى‌شوند.

ويژگى‌هاى شکل ابتدائى لى‌لى کردن

کودکان ممکن است از سطوح مختلف عمل دست و پا که داراى ميزان رشد مختلفى است بگذرند. به دو لى‌لى کردن مبتدى که در تصاوير زير نشان داده شده است نگاه کنيد. عمل پاى لى‌لى کننده در تصوير اول مؤثر نيست. کودک به‌طور لحظه‌اى پاى اتکاء خود را با خم کردن مفصل‌هاى بدن به جاى پرتاب بدن به بالا، از زمين جدا مى‌کند، لذا پرتاب پا به بالا به‌طور فعال انجام نمى‌گيرد. دست‌ها نيز فعال نيستند؛ عمل دست و پاى اين کودک در مرحلهٔ اول قرار دارد. کودک لى‌لى کننده در تصوير دوم تا حدى عمل باز کردن پا را فرا گرفته است؛ اين کودک در مرحلهٔ دوم از عمل پا است، در حالى که عمل دست‌هاى او در مرحلهٔ اول قرار دارد.


تلاش ابتدائى لى‌لى کردن که در آن حرکات دست و پا در مرحلهٔ اول است. پاى اتکا فقط از زمين به بالا کشيده مى‌شود تا نيروى لازم را براى کنده شدن لحظه‌اى از زمين فراهم آورد. پاى ديگر نسبتاً ساکن است و در بالا نگه داشته مى‌شود. دست‌ها بالا هستند و يکى از آنها در کنار و دور از بدن قرار دارد. ضمناً دست‌‌ها در جهت مخالف يکديگر عمل نمى‌کنند.
تلاش ابتدائى لى‌لى کردن که در آن حرکات دست و پا در مرحلهٔ اول است. پاى اتکا فقط از زمين به بالا کشيده مى‌شود تا نيروى لازم را براى کنده شدن لحظه‌اى از زمين فراهم آورد. پاى ديگر نسبتاً ساکن است و در بالا نگه داشته مى‌شود. دست‌ها بالا هستند و يکى از آنها در کنار و دور از بدن قرار دارد. ضمناً دست‌‌ها در جهت مخالف يکديگر عمل نمى‌کنند.

کودک براى جداشدن از زمين پا را کمى باز مى‌کند، اما پاى ديگر هنوز بدون تحرک است. او از نظر مراحل رشدى حرکت پا در مرحلهٔ ۲ قرار دارد .
کودک براى جداشدن از زمين پا را کمى باز مى‌کند، اما پاى ديگر هنوز بدون تحرک است. او از نظر مراحل رشدى حرکت پا در مرحلهٔ ۲ قرار دارد .

لى‌لى کردن پيشرفته

لى‌لى کردن پيشرفته براى اينکه کودکان بتوانند لى‌لى را ماهرانه انجام دهند، بايد در زمينه‌هاى ذيل پيشرفت کنند:


- پايى که در حال تاب خوردن است اجراء مهارت را هدايت مى‌کند؛


- پاى حمايت‌کننده (اتکا) بايد کاملاً کشيده شود؛


- لى‌لى کننده بايد از دست‌ها که در جهت خلاف پاها حرکت مى‌کنند استفاده کند؛


- لى‌لى کننده بايد پاى اتکاء را خم کند تا بدين ترتيب ضمن جذب نيروى بدن در لحظهٔ فرود، آن را براى باز کردن در حرکت بعدى آماده سازد.


لى‌لى کننده تصوير زير با حرکت دادن دست در جهت حرکت پاى مخالف در يکى از زمينه‌ها پيشرفت کرده است، ولى دست ديگر در يک مسير ثابت حرکت نمى‌کند.


لى‌لى پيشرفته‌تر که در آن حرکات پا در مرحلهٔ ۳ و حرکات دست در مرحلهٔ ۴ قرار دارد. پاى متحرک لى‌لى را هدايت مى‌کند. اگرچه دامنهٔ حرکت پاى متحرک زياد است، ولى هنوز مى‌تواند بيشتر از اين هم باشد. دست مخالف پاى متحرک در جهت آن حرکت مى‌کند، اما دست ديگر حرکت مخالف را انجام نمى‌دهد.
لى‌لى پيشرفته‌تر که در آن حرکات پا در مرحلهٔ ۳ و حرکات دست در مرحلهٔ ۴ قرار دارد. پاى متحرک لى‌لى را هدايت مى‌کند. اگرچه دامنهٔ حرکت پاى متحرک زياد است، ولى هنوز مى‌تواند بيشتر از اين هم باشد. دست مخالف پاى متحرک در جهت آن حرکت مى‌کند، اما دست ديگر حرکت مخالف را انجام نمى‌دهد.

پرش‌کنندهٔ پيشرفته تصوير زير با حرکت دادن دست‌ها در جهت حرکت پاى مخالف مطابق قانون عمل و عکس‌العمل به پرش کمک مى‌کند. پرش‌کنندهٔ تصوير بالا پاى اتکاء را در لحظهٔ کندن بدن از زمين باز مى‌کند، اما اين عمل با شدت لازم انجام نمى‌گيرد. در حالى که پرش‌کنندهٔ تصوير زير اين پيشرفت را داشته است -پاى متحرک عمل هدايت را انجام مى‌دهد تا به اين ترتيب اندازهٔ حرکت قسمت‌هاى مختلف بدن زنجيره‌وار به هم مرتبط شوند. سپس اين پا به عقب پرتاب مى‌شود تا هدايت لى‌لى را در حرکت بعدى به‌عهده بگيرد.


حرکت پاى لى‌لى کننده در اين تصوير، در مرحلهٔ ۴ قرار دارد؛ زيرا دامنهٔ حرکت پاى متحرک او به قدرى است که براى بردن کامل آن پشت پاى اتکاء کافى است. هر دو دست در جهت حرکت پاى مخالف حرکت مى‌کنند (برگرفته از فيلم‌هاى موجود در آزمايشگاه رشد حرکتى و مطالعهٔ کودک دانشگاه ويسکانسين - مديسون).
حرکت پاى لى‌لى کننده در اين تصوير، در مرحلهٔ ۴ قرار دارد؛ زيرا دامنهٔ حرکت پاى متحرک او به قدرى است که براى بردن کامل آن پشت پاى اتکاء کافى است. هر دو دست در جهت حرکت پاى مخالف حرکت مى‌کنند (برگرفته از فيلم‌هاى موجود در آزمايشگاه رشد حرکتى و مطالعهٔ کودک دانشگاه ويسکانسين - مديسون).