قانون مربوط به وحدت رويهٔ قضائى(مصوب ۷/۴/۱۳۲۸)

پانزده درصد از کليهٔ درآمدهاى وصولى دادگسترى بابت هزينهٔ دادرسى و حق اجراءِ احکام حقوقى و جزاءِ نقدى و هزينه‌هاى ثبتى و اجرائى و غيره براى احداث يا تهيهٔ ساختمان‌هاى مناسب دادگسترى و واحدهاى ثبتى و تأمين خانه‌هاى سازمانى و مسکن قضات و کارکنان وزارت دادگسترى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاءِ وام ضرورى به آنها و تهيه و تجهيز وسائل کار، هزينه‌هاى لازم براى بهبود امور دادگسترى و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص مى‌يابد. کيفيت هزينه و نحوهٔ نگهدارى حساب از درآمد مذکور و طرز تشکيل صندوق تعاون وام ضرورى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرائط وام برطبق آئين‌نامه‌هائى خواهد بود که به تصويب وزارت دادگسترى برسد (اصلاحى مصوب ۲۶/۶/۱۳۵۸).

مادهٔ واحده

هرگاه در شعب ديوان‌عالى کشور نسبت به موارد مشابه رويه‌هاى مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاى وزير دادگسترى يا رئيس‌ديوان مزبور و يا دادستان کل هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور که در اين موارد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشکيل مى‌يابد موضوع مختلف‌فيه را بررسى کرده و نسبت به آن اتخاذنظر مى‌نمايد. در اين‌صورت نظر اکثريت هيئت مزبور براى شعب ديوان‌عالى کشور و براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به‌موجب نظر هيئت عمومى يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.

مادهٔ ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آئين دادرسى کيفرى (مصوب ۱/۵/۱۳۳۷)

هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائى و حقوقى راجع به استنباط از قوانين رويه‌هاى مختلفى اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هيئت عمومى ديوان کشور مطرح نموده، رأى هيئت عمومى را در آن باب بخواهد، رأى هيئت عمومى در موضوعاتى که قطعى شده بى‌اثر است ولى از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروى شود.


هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائى و حقوقى راجع به استنباط از قوانين رويه‌هاى مختلفى اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هيئت عمومى ديوان کشور مطرح نموده، رأى هيئت عمومى را در آن باب بخواهد، رأى هيئت عمومى در موضوعاتى که قطعى شده بى‌اثر است ولى از طرف دادگاه‌ها بايد در مورد مشابه پيروى شود.


بنا به اصل يکصد و پنجاه و نهم قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران: مرجع رسمى تظلمات و شکايات دادگسترى است. تشکيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حکم قانون است.