مادهٔ ۲۶

دادگاه عالى انتظامى قضات منحصراً با اعلام وزير دادگسترى يا کيفرخواست دادستان انتظامى قضات به تخلفات قضات رسيدگى و رأىِ مقتضى صادر مى‌نمايد.


دادستان انتظامى قضات مى‌تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحيهٔ قاضى با توجه به مدت سابقه و ميزان تجارب قضائى او و هم‌چنين با درنظر گرفتن حسن سابقه و درجهٔ علاقه‌مندى قاضى به انجام وظايف محول و ساير اوضاع و احوال قضيه تعقيب انتظامى او را معلق و مراتب را به او اعلام نمايد مشروط به اينکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامى از درجهٔ ۴ يا بالاتر نباشد.


قاضى که تعقيب انتظامى او بنا به تصميم دادستان انتظامى قضات معلق گشته در صورت ادعاى عدم ارتکاب تخلف مى‌تواند رسيدگى به موضوع را از دادگاه عالى انتظامى قضات درخواست کند، در اين‌صورت هرگاه دادگاه عالى انتظامى قاضى را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامى محکوم خواهد ساخت.


تبصره:

تعليق تعقيب انتظامى هر قاضى از طرف دادستان انتظامى قضات با رعايت شرايط ظرف دوسال بيش از يک‌بار امکان‌پذير نخواهد بود.


در صورتى‌که قاضى با وجود برخوردارى از تعليق تعقيب ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جديدى شود با کيفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالى انتظامى تعقيب و مجازات او با درنظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد.

مادهٔ ۲۷

دادسراى انتظامى قضات مکلف است ضمن رسيدگى به شکايات و طى بازرسى‌هاى منظم کميت و کيفيت کار قضات را مورد ارزشيابى قرار داده و تشويق قضاتى را که مصدر خدمات باارزش و برجسته و درخشان باشند به وزير دادگسترى پيشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضاءِ مورد صدور تقديرنامه، اعطاءِ نشان عدالت، پيشنهاد نشان کشوري، کاهش يک سال از مدت توقف در يک رتبه يا ترفيع يک رتبهٔ قضائى را تقاضا نمايد. ترفيع رتبه با تصويب دادگاه عالى انتظامى قضات به‌عمل خواهد آمد.