مادۀ ۳۵

وزارت دادگسترى مکلف است به‌منظور تأمين کادر مورد نياز اعم از قضائى و ادارى با همکارى وزارت علوم و آموزش عالى به تأسيس دانشکدهٔ علوم قضائى و خدمات اداراى دادگسترى اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگسترى را از بين فارغ‌التحصيلات دانشکدهٔ مذکور و ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى طبق قوانين مربوط انتخاب کند.

مادهٔ ۳۶

ترتيب تشکيل و ادارهٔ دانشکدهٔ علوم قضائى و خدمات ادارى دادگسترى و برنامهٔ آموزشى و عملى دانشکدهٔ مزبور ترتيبات لازم ديگر تابع آئين‌نامهٔ اجرائى اين قانون مصوب وزارت دادگسترى و وزارت علوم و آموزش عالى است.

مادهٔ ۳۷

اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشکدهٔ مزبور در ساير مؤسسات دولتى بدون موافقت وزارت دادگسترى ممنوع است.

مادهٔ ۳۸

وزارت دادگسترى مکلف است براى بالا بردن سطح دانش قضات و کارکنان ادارى به‌طور منظم هر ساله تعداد حداقل بيست نفر از قضات و کارکنان ادارى را براى طى دوره‌هاى مطالعاتى در دادگاه‌ها و مراجع قضائى همچنين حداقل سه نفر از فارغ‌التحصيلات ممتاز رشتهٔ حقوق را که تعهد خدمت در دادگسترى بسپارند براى گذراندن دوره‌هاى بالاتر علمى به خارج از کشور اعزام نمايد.


شرايط انتخاب و ترتيب اعزام و ساير مسائل ادارى و استخدامى مربوط به آنها تابع آئين‌نامهٔ مصوب وزارت دادگسترى است.