مادهٔ ۱

دادگاه بخش، از سازمان قضائى دادگسترى حذف مى‌شود و رسيدگى نخستين به کليهٔ دعاوى حقوقى و امورى که تا قبل از اجراءِ اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاى بخش بوده به‌عهدهٔ دادگاه‌هاى شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

وزارت دادگسترى به‌تدريج با تأمين امکانات و تجديدنظر مقتضى در حوزه‌هاى قضائي، دادگاه‌هاى بخش مستقل را نيز به دادگاه شهرستان تبديل خواهد کرد.


تبصرهٔ ۲:

وزارت دادگسترى مى‌تواند در نقاطى که دادگاه شهرستان داراى شعب متعدد است هريک از شعب را در حدود صلاحيت دادگاه شهرستان براى رسيدگى به دعاوى و امور معينى اختصاص دهد.

مادهٔ ۲

رسيدگيِ پژوهشى نسبت به آراءِ دادگاه‌هاى بخش که قبل از اجراءِ اين قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولى رسيدگى پژوهشى از آراءِ دادگاه‌هاى مذکور که قبل از اجراء اين قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد يافت و نيز رسيدگى به دعاوى مطروحه در دادگاه‌هاى بخش که با اجراءِ اين قانون منحل مى‌شود به‌عهدهٔ دادگاه شهرستان است.

مادهٔ ۳

دعاوى که قبل از تصويب اين قانون به ترتيب اختصارى رسيدگى مى‌شده کماکان مشمول ترتيب مزبور خواهد بود.