حرکات و کارکرد بدن و واکنش‌هاى انسان نسبت به محيط خارج، به‌وسيله سيستم اعصاب اداره مى‌شود.


بروز بيهوشى نسبى يا کامل در يک مصدوم نشان‌دهندهٔ آن است که وقفه‌اى در فعاليت عادى مغز انجام پذيرفته و اين مى‌تواند خطرناک باشد. دلايل بسيارى براى بيهوشى وجود دارد. معمول‌ترين آنها عبارتند از: صدمه به سر، ضعف، حمله قلبي، سکته، خفگي، صرع، شوک، مسموميت، تشنج نوزادى و بيمارى قند.