اين حالت معمولاً بر اثر واکنش‌هاى شديد عاطفى يا فشارهاى عصبى رخ مى‌دهد و معمولاً به‌خاطر وجود عده‌اى تماشاگر اين حالت بيشتر اوج خواهد گرفت.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. از دست دادن موقتى کنترل روى رفتار همراه با فريادهاى دلخراش، جيغ، گريه، و زدن روى پاها به‌صورت وحشيانه. مصدوم ممکن است روى زمين بغلتد و (يا) موهاى خود را بکند و لباس‌هاى خود را پاره کند.


۲. تنفس به‌صورت هيستريک (تنفس تند و سريع و صدادار).


۳.مصدوم ممکن است بدون هيچ دليل ظاهرى قادر به حرکت نباشد، يا برعکس شروع کند به‌صورت عجيب و غريبى راه برود.


- هدف:

دور کردن مصدوم از چشم تماشاگران. بايد با ملايمت اما قاطعانه تا زمانى‌که آرام بگيرد و بتواند بر رفتار خود مسلط شود، به او کمک نمود.


- درمان:

۱. به مصدوم اطمينان‌خاطر بدهيد، از ابراز هرگونه حس ترحم نسبت به او خوددارى کنيد، و با ملايمت اما قاطعانه او را تا محل خلوتى همراهى کنيد.


نبايد به زور دست‌ها يا بدن مصدوم را بگيريد و او را آرام نگهداريد، يا احياناً به او سيلى بزنيد، اين کار باعث مى‌شود مصدوم خشن‌تر شود.


۲. پيش مصدوم بمانيد و او را زير نظر داشته باشيد تا کاملاً حال وى خوب شود.


۳. به مصدوم توصيه کنيد که به پزشک مراجعه کند.