بعضى از دردها عارضهٔ يک ناراحتى يا جراحت ديگر هستند و ممکن است از قسمت ديگرى از بدن ناشى بشوند.


از آنجا که هميشه تشخيص مسبب اصلى درد امکان‌پذير نيست بايد سعى کرد که موقتاً درد را ساکت نمود. در اينجا ما از مصرف خودسرانهٔ دارو بحث نمى‌کنيم چون از حوزهٔ کمک‌هاى اوليه خارج است.


اما بعضى‌ها که از دردهاى جزئى رنج مى‌برند معمولاً مسکن مصرف مى‌کنند و خب اين‌هم به‌هرحال راهى است براى آرام کردن موقت درد.