کمک‌هاى اوليه عبارت است از کاربرد ماهرانهٔ اصول پذيرفته‌ شدهٔ درمانى به‌هنگام وقوع سانحه يا بدحال شدن ناگهاني، با استفاده از امکانات و وسايلى که در آن زمان در دسترس وجود دارد. کمک‌هاى اوليه در حقيقت روش‌هاى درمانى تأييدشده‌اى هستند که در مورد شخص مصدوم تا رسيدن پزشک يا انتقال به بيمارستان (اگر لازم باشد) اجراء مى‌شود.


چرا کمک‌هاى اوليه انجام مى‌شود؟ کمک‌هاى اوليه به اين دلايل در مورد مصدوم اجراء مى‌شود:


۱. نجات جان مصدوم.

۲. جلوگيرى از بدتر شدن حال مصدوم.

۳. بالا بردن احتمال بهبودى مصدوم.


مسئوليت امدادگر:

نقش امدادگر به‌علت تکرر و طبيعت وخيم بسيارى از حوادث کاملاً مهم است. نقش شما به‌عنوان يک امدادگر در اداره کردن يک مصدوم عبارت است از:


- درک موقعيت.


- تشخيص بيمارى يا حالتى که به مصدوم دست داده است.


- به‌کار بردن روش‌هاى درمانى مناسب و کافي، بدون اتلاف وقت، به‌خاطر داشته باشيد که ممکن است يک مصدوم در آن واحد دچار چند ناراحتى شده باشد و هم‌چنين امکان دارد بعضى از مصدوم‌ها نياز به مراقبت‌هاى فورى‌ترى نسبت به سايرين داشته باشند.


- بسته به وخامت حال مصدوم، بدون معطلى ترتيب انتقال او را به بيمارستان، مطب پزشک يا خانه‌اش بدهيد.


مسئوليت شما زمانى تمام مى‌شود که مصدوم تحت نظر پزشک يا پرستار يا ساير اشخاص متخصص قرار گيرد. شما نبايستى محل حادثه را ترک کنيد مگر آنکه وضعيت را براى شخصى که عهده‌دار امر شده است گزارش کنيد و مطمئن شويد که به کمک شما در مراحل بعدى نيازى نيست.


تعريف‌ها:

- امداد پزشکى:

روش‌هاى درمانى که به‌وسيله پزشک عادى يا جراح، در بيمارستان يا مطب انجام مى‌گيرد.


- امدادگر:

اين واژه به افرادى اطلاق مى‌شود که داراى گواهينامه از يک مؤسسه معتبر هستند و اين گواهينامه نشان مى‌دهد که فرد داراى کيفيت لازم براى انجام اعمال مربوط به کمک‌هاى اوليه مى‌باشد. اين گواهينامه براى اولين بار در سال ۱۸۹۴ به‌وسيله سازمان داوطلبانه کمک‌هاى اوليه صادر شد. در کشور انگليس گواهينامه کمک‌هاى اوليه به‌وسيله سنت جان آمبولانس و انجمن سنت آندروز آمبولانس و صليب سرخ انگليس به‌ کانديداهائى که دوره‌هاى تئورى و عملى کمک‌هاى اوليه را ديده‌اند و در امتحانات حرفه‌‌اى مربوطه قبول شده‌اند اعطاء مى‌شود. گواهينامه اعطاء شده تنها براى ۳ سال معتبر است و در آن قيد شده است که امدادگر:


۱. کاملاً آموزش ديده.

۲. منظماً امتحان شده.

۳. داراى تازه‌ترين معلومات و مهارت‌ها در اين زمينه است.