صدمه به ماهيچه‌ها، مفصل‌ها يا رباط‌ها که باعث کشيدگى مفصل‌ها مى‌شود امرى عادى است و معمولاً مى‌تواند دردناک باشد.


دررفتگى مفصل به‌خصوص ممکن است با شکستگى همراه باشد يا با آن اشتباه گرفته شود. در تمام مواردى که در مورد نوع جراحت ترديد داريد آن را مثل شکستگى درمان کنيد و مصدوم را هر چه زودتر به بيمارستان برسانيد.