بيهوشى از اختلال در کارکرد مغز ناشى مى‌شود. وخامت حال مصدوم را مى‌شود به‌وسيله آزمايش پاسخ او به تحريک‌هاى خارجى مثل صدا يا تماس سنجيد.


اين مهم است که هر تغييرى در حالت مصدوم را يادداشت کنيد، اين يادداشت‌ها به پزشک در درمان نهائى مصدوم کمک خواهد کرد. مصدوم ممکن است هر مرحله‌اى از مراحلى را که گفته خواهد شد، پشت سر بگذارد به‌عبارت ديگر ممکن است حال وى رو به بدتر شدن يا بهتر شدن برود.


گزارشى را که از سطح هوشيارى مصدوم تهيه کرده‌ايد به پزشک يا مسئول آمبولانس تحويل دهيد. اگر تنها هستيد، اول به درمان مصدوم يا مصدوم‌ها بپردازيد و بعد از آن گزارشى از وضع آنها تهيه کنيد. ولى اگر کسان ديگرى هم در آنجا حضور دارند در همان حال که به مداواى مصدوم(ها) مشغول هستيد، حال مصدوم را تشريح کنيد تا آنها يادداشت کنند.


- توجه:

آنچه در سطح‌هاى هوشيارى ملاحظه مى‌کنيد مراحلى است که مصدوم ممکن است در گذر از هوشيارى به بيهوشى يا بالعکس آنها را تجربه کند. براى معاينهٔ مصدوم بيهوش به مبحث معاينه مراجعه شود.


- هدف:

سعى کنيد سبب بيهوشى را بيابيد و هرچه زودتر آن را مرتفع کنيد. مصدوم را هر چه زودتر به بيمارستان برسانيد.