آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله


مطالب این کتاب طی شش فصل, مطابق با سرفصل‌های درسی ((روش‌های آمار در علوم تربیتی)) برای دانشجویان علوم تربیتی فراهم آمده است .فصل نخست شامل کلیات و اطلاعاتی درباره آمار و مفاهیم آماری, انواع نمونه‌گیری و مقیاس‌های اندازه‌گیری و آشنایی با علامت مجموع یا سیگما است .در فصل دوم روش‌های جمع‌آوری, خلاصه کردن و نمایش داده‌های آماری, تعیین طبقات, انواع نمودارها و...

کتاب حاضر با هدف آموزش مراحل روش پژوهش کیفی و کمی برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است .در فصل نخست تحت عنوان 'کلیات ' ابتدا جایگاه و اهمیت پژوهش در علم, سپس سه رویکرد روش شناسی اثباتی, تفسیری و انتقادی شرح داده شده است .در فصل دوم, یعنی 'طرح پژوهش کمی', 'ویژگی‌های پژوهش‌های کیفی و روابط علی و فرضیه‌ها تبیین گردیده است . نگارنده در این فصل یا...

مطالب کتاب حاضر در چهار قسمت اصلی سامان یافته است .قسمت اول تحت عنوان ((مبانی تحقیق علمی)) شامل مراحل گوناگون تحقیق علمی و نحوه انتخاب موضوع تحقیق است .در قسمت دوم نیز طرح تحقیق و ساختار آن در سه مقوله :((طرح تحقیق)), ((اندازه‌گیری و سنجش)) و ((نمونه‌گیری)) ارزیابی می‌شود .قسمت سوم به مباحث مختلف((جمع‌آوری اطلاعات)) از قبیل :((تهیه و تنظیم پرسش‌نامه)), (...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله