آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله

نگارنده در کتاب حاضر با رهیافتی خاص به معضلات فلسفی علوم انسانی پرداخته است همچنین از تحلیل فلسفی به مباحث فلسفه‌ی علوم اجتماعی می‌پردازد. نگارنده خاطرنشان می‌کند: 'تحلیل‌های ما شکل دیالکتیکی تفکر را به کار بسته‌اند. در رهیافت دیالکتیکی, تفاوت‌ها به گونه‌ای مطلق دریافت نمی‌گردند و روابط آن‌ها از نوع آنتاگونیستی مفرط نیست. در حقیقت, در نظرگاه دیالکتیکی, آلترن...در این کتاب تعدادی از تکنیک ها و روش های آماری برای تحلیل و پردازش تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی به همراه مثالهایی به چاپ رسیده است‌; همچنین نحوه محاسبه هر روش به وسیله نرم افزار SPSS تحت ویندوز توضیح داده شده است. عناوین فصلهای کتاب عبارت اند از: آشنایی با نرمافزار win ;SPSS پردازش داده ها; توصیف داده ها; تحلیل روابط بین متغیرها; مقایسه میانگین ها; آزمونهای غیر...در این کتاب پنج مرحله پژوهش ترکیبی ذیل این عناوین بررسی و تشریح می‌شود: 1ـ ((مرحله صورت بندی مسئله)), در این مرحله برای متغیرهای موجود تعاریف انتزاعی و تعاریف عینی ارائه شده و درباره نحوه انتخاب مطالب مربوط به تحقیق توضیح داده می‌شود2 .ـ ((مرحله جمع‌آوری داده‌ها)), شامل فهرستی از منابع مطالعات موجود در علوم اجتماعی, چگونگی استفاده از مهم‌ترین منابع و پیشد...مقالات این مجموعه در دو بخش((پژوهش عملی مشارکتی در صنعت)) و ((پژوهش عملی مشارکتی در کشاورزی)) تدوین شده است .در بخش نخست, این مقالات به چشم می‌خورد : ((پژوهش عملی مشارکتی :از عمل تا مبانی نظری در تحقیقات اجتماعی/ ویلیام فوت وایت)) ;((پژوهش عملی مشارکتی :از منظر زیراکس/ لاری ا.پیس)) ;((پژوهش عملی مشارکتی :از منظر /ACTWUآنتونی جی.کاستانزا)) ;((پژوهش عملی مشا...کتاب با معرفی((پژوهش دانشگاهی)) و ((پژوهش کتابخانه‌ای)) آغاز می‌شود, آن گاه دستورالعمل‌هایی درباره طراحی, نگارش و ارائه متن پژوهشی فراهم می‌آید .مطالب کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است :((پژوهش دانشگاهی)), ((منابع کتابخانه‌ای)), ((روش‌های پژوهش کتابخانه‌ای)), ((روش‌های پژوهش اولیه نگارش گزارش پژوهشی)), ((طراحی, نگارش و اصلاح کارنوشت پژوهشی)) و ((روش‌های...کانون تحقیق کاربردی و نحوه همکاری پژوهشگر با کارفرما و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش, مباحث آغازین کتاب است که در پی آن به نحوه تدوین طرح و برنامه و ارزیابی‌های مربوط به آن نیز اشاره می‌شود .مباحث کتاب با این عناوین گردآمده است :((ماهیت تحقیق کاربردی)), ((تعریف کانون تحقیق کاربردی)), ((انتخاب طرح تحقیق کاربردی)), ((مدیریت داده‌ها)), ((برنامه‌ریزی منابع))...

این کتاب مشتمل بر یازده فصل است که به این شرح تدوین شده است :فصل اول با مفاهیم ابتدایی نظیر متغیر, استقلال و وابستگی گروه‌ها و ورود اطلاعات شروع می‌شود .در فصل دوم, امکانات نرم افزار همراه با برخی از دستورهای مهم اجرایی به منظور کسب توانایی‌های لازم برای کار با نرم‌افزار معرفی شده و دو فصل بعدی به مقایسه داده‌ها و دو گروه و بیش از دو گروه اختصاص یافته است...کتاب حاضر با شرح خصوصیات, ویژگی‌ها و استعدادهای ایرانیان در امور سیاسی, اجتماعی و اقتصادی آغاز می‌شود .در پی آن, از نقش و اهمیت سیاست و تاثیر آن بر جغرافیا, امور نظامی و اجتماعی سخن می‌رود .در بخشی از کتاب نیز نقش و تاثیر مسائل نظامی, جغرافیایی, اقتصاد, جامعه‌شناسی و مذهب بر دیگر امور جامعه بررسی و ارزیابی می‌گردد .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله