آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله


نگارنده در این کتاب, شیوه‌ها و فنون ویژه تحقیق در علوم اجتماعی را تشریح می‌کند که از آن جمله است: آمارگیری, بحث گروهی, مشاهده, تحلیل محتوا, آزمایش, و سوسیومتری, وی در آغاز خاطر نشان می‌کند که در هر تحقیق باید دو روش را به کار بست: 'در مرحله اول بعد از کشف یا طرح مسئله, ابتدا باید با استفاده از روش‌های قیاسی, جایگاه آن مسئله در نظام فکری ـ تئوریکی و نظریات مو...

مقالات این مجموعه که به مناسبت‌های مختلف نوشته شده عمدتا مرتبط با نقد هویت علوم اجتماعی و تاریخی است که نگارنده کوشیده است بیشتر رابطه پژوهش تاریخی ـ تجربی را با رد و اثبات تزها در علوم اجتماعی و تاریخی به بحث بگذارد' .توصیف, تبیین و نقد', 'شالوده‌های ماتریالیسم پراتیکی مارکس', 'بحران تئوری و بحران چشم‌انداز تاریخی', 'نظریه و عقیده', 'نقدی بر معیار ابطال‌...

دومین جلد از مجموعه سه جلدی 'دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی 'شامل واژه‌ها, اصطلاحات, تعریف مفاهیم, نظریات و مکاتب علوم اجتماعی, معرفی اندیشمندان و منابع و ماخذ است .مطالب این مجلد از حرف 'آ 'آغاز و با حرف 'ی 'پایان می‌پذیرد .این مطالب ذیل قریب به 2000مدخل تدوین شده است .درباره هر مدخل, این اطلاعات فراهم آمده است :معادل یا معادل‌های انگلیسی, اختصارات, ش...کتاب حاضر, دومین جلد از دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی است که به ترتیب حروف الفبای فارسی ـ براساس فرهنگ فارسی معین ـ تدوین شده است .این جلد از حرف 'الف 'آغاز و با حرف 'ی 'پایان می‌پذیرد و در آن بال‌ غ بر 5000واژه و اصطلاح (فارسی و انگلیسی) رشته‌های جامعه‌شناسی, علوم سیاسی, اقتصاد, فلسفه اجتماعی, و مردم‌شناسی فراهم آمده است .ذیل هر مدخل, معادل انگلیسی,...کتاب حاضر, دایره‌المعارف دو زبانه جامعه‌شناسی است که افزون بر آن, برابر نهادها, مفاهیم, واژگان و اصطلاحات, برخی چهره‌های شاخص جامعه‌شناسی نیز معرفی می‌شوند .برای مثال ذیل مدخل ایدئولوژی (Ideology)آمده است' :ایدئولوژی‌ها, توصیفی تحلیلی از یک جامعه را به دست می‌دهند .یعنی نقشه‌ای مرکب از نقاط راهنما که به کار برندگانش از این طریق می‌توانند راهشان را در جهان...

بخش نخست کتاب, مروری است بر زندگی و آثار 'ماکس وبر 'که پس از آن, اندیشه‌ها و آرای وی در چهار حوزه 'علم و سیاست', 'قدرت', 'دین 'و 'ساختارهای اجتماعی 'درج می‌شود .نویسنده خاطر نشان می‌کند' :وبر اطلاعات وسیعی گرد آورد و به تحلیل آنها پرداخت, اما نه به این منظور که از طریق تامل در وضعیت تاریخی انسان, به پناهگاهی امن راه برد و پاسخ به نیاز مذهبی‌اش را که بی جو...

'این دستور العمل فنی, راهنمایی‌های عمومی برای محل‌های دفع با طراحی ویژه را ارائه می‌نماید. چنین محل‌هایی برای دفع مواد زاید که بیش از یک خصوصیت زبان آوری را نشان دهد به کار می‌روند. در این دستورالعمل همچنین دفن سایر مواد زاید (مطابق تعریف کنوانسیون بازل از قبیل مواد زاید خانگی جمع‌آوری شده) مورد بحث قرار می‌گیرد, تا تصویر جامع‌تری از مسائل زیست محیطی و بهداش...تاریخچه روش‌های اصول تحقیق مبحث آغازین این کتاب است که در پی آن مراحل هفت‌گانه روش تحقیق تشریح می‌شود. این مراحل عبارت‌اند از: 'پرسش آغازی', 'مطالعات اکتشافی', 'طرح نظری مسئله تحقیق', 'ساختن مدل تحقیقی', 'مشاهده', 'تحلیل اطلاعات' و 'نتیجه‌گیری'. در بخش بعدی اصول کلی کلاسداری و تدریس, و در پایان هم نحوه نگارش تحقیق بیان شده است.

مولف در این کتاب با رویکردی تحلیلی و انتقادی, کاستی‌ها و ضعف‌های روش‌شناسی اثبات‌گرایانه را بررسی کرده, سپس ویژگی‌ها و خطوط روش‌شناسی اسلامی را برشمارده است .وی در این کتاب مابین روش‌شناسی علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی تفاوت قایل شده و بر ضرورت معتبر شمردن وحی به مثابه یکی از منابع شناخت تاکید کرده است .این کتاب در چهار بخش اصلی با این عناوین تدوین...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله