آفتاب

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳۹ مقاله


این کتاب با نگرش و رویکرد 'چند فرهنگی 'در حوزه فلسفه علوم اجتماعی نگاشته شده است ;بر این اساس, نویسنده بر آن است در زیر لایه تحلیل‌های فنی, نگرش و تصور مناسب‌تری از جهان چند فرهنگی به دست دهد' .هدف اصلی و اولیه این کتاب تعمیق و احیای گفت و گو و بحث درباره ماهیت پژوهش اجتماعی است .اما فراتر از آن, نیت این کتاب فراهم آوردن دیدگاهی است که با نیازهای مبرم جها...10مقاله در این مجموعه جمع آمده که جملگی با موضوع مسائل و چشم‌اندازهای 'فلسفه تحلیلی 'به طبع رسیده است .عناوین مقالات عبارت‌اند از' :فلسفه تحلیلی چیست', 'نگاهی اجمالی به سیر تحولات تاریخی فلسفه تحلیلی', 'فلسفه از دید من', 'تحلیل برخی نتایج آموزه‌های ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی', 'کارنپ و فلسفه تحلیلی', 'جایگاه مفهوم صدق در آرای فوکو', 'نقش شهود در...

این کتاب حاوی اطلاعاتی در باب 'فن رهبری کنفرانس و اداره جلسات' است که در قلمرو مدیریت و, وظایف آن‌ها تدوین گردیده است و نگارنده در آغاز کتاب چند عنوان اساسی مدیریت عمومی را مطرح ساخته که عبارت‌اند از: 'جلسه اطلاعاتی', 'جلسه آموزشی', 'جلسه مشورتی', و 'بررسی روش‌ها و شیوه‌های پژوهشی'.این کتاب که به منظور آشنایی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری با یکی از برنامه‌های کامپیوتری منتشر شده مشتمل است بر برآورد پارامترها, آزمون معناداری و برازش و مدل‌های معادلات ساختاری نقش دارد .(Lisvel)در فصل اول, مولف مفهوم علیت و اشکال روابط علی را شرح می‌دهد .در فصل دوم, شرایط تجزیه و تحلیل, ساختن الگوی روابط علی و استنتاج علی بررسی و تبیین می‌شو...در این کتاب, ضمن ارائه مهم‌ترین مراحل تحقیق در علوم اجتماعی, شیوه‌های اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات, کاربرد آن در رشته‌های علوم اداری و مدیریت تبیین شده است .مولف در فصل اول :مفاهیم و واژه‌های کاربردی در علم روش تحقیق و مفاهیم مربوط به تحقیق را شرح می‌دهد, سپس مراحل اصلی تحقیق یعنی تحقیق مقدماتی, اجزای مطالعه, تعیین جامعه و نمونه و اندازه‌گیری را بررسی م...آغاز کتاب شامل نکاتی است در باب اهمیت تحقیقات بازرگانی که پس از آن این مباحث طرح و بررسی می‌شود: 'مفاهیم و واژه‌های کاربردی در علم روش تحقیق', 'مفاهیم مربوط به تحقیق', 'شرح مراحل تحقیق', 'تحقیق مقدماتی', 'تحقیق اصلی', 'اجزای مطالعه', 'تعریف و تبیین جامعه و نمونه, اندازه‌گیری', 'پژوهش یا جمع آوری اطلاعات', 'پژوهش آزمایشی', 'سامان‌دهی, تلخیص و طبقه‌بندی داده‌ه...کتاب شامل 14فصل آموزشی است که طی آن مخاطبان با قسمت‌های مختلف برنامه Spss آشنا می‌شوند .عناوین کتاب عبارت‌اند از :((یک تور سریع)), ((استفاده از راهنما)), ((استفاده از ویرایشگر داده‌ها)), ((کارکردن با آمار)), ((کار با خروجی)), ((ایجاد نمودارهای میله‌ای و کار با آنها)), ((ایجاد نمودارهای پراکندگی و کار با آنها)), ((نمودارهای سه بعدی, پانل‌ها و((..., ((تغییر...

معرفی نرم‌افزار SPSSو نحوه استفاده از آن در محیط ویندوز با این مباحث فراهم آمده است :((کامپیوتر شخصی ((PC, ((چگونگی کار با SPSSدر محیط ویندوز)), ((دسترسی به داده‌ها در ((SPSS, ((بررسی و نمایش‌های هندسی داده‌ها)), ((انتخاب یک آزمون آماری)), ((مقایسه میانگین‌های دو نمونه)), ((آزمایش بین سوژه‌ای تک عاملی)), ((آزمایش‌های فاکتوریل ـ بین سوژه‌ای)), ((آزمایش‌ها...

مخاطبان در این کتاب با فرض‌های لازم برای آزمون‌های آماری و چگونگی بررسی آنها آشنا می‌شوند .افزون بر آن, نحوه انتخاب آزمون‌های آماری و تفسیر آنها, همچنین روش‌های متنوع آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از spssتشریح شده است .این کتاب شامل چهار بخش است :((شروع با ((spss, ((توصیف داده‌ها)), ((آزمون فرضیات)) و ((ارزیابی روابط)) .در متن کتاب, تمرین‌ها و مثال‌های م...این کتاب مروری است بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی که در 9فصل فراهم آمده است .نگارنده در این کتاب روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی را همراه با مثال‌های متعدد شرح داده است .وی در ابتدای کتاب, ضمن به دست دادن تعریفی از علم جامعه‌شناسی, روش‌شناسی آن را بیان کرده, سپس در فصل دوم 'پیدایش و گسترش روش‌های شناخت جامعه 'را به اختصار ذکر نموده است .در فصل سوم...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳۹ مقاله