استان قم از شمال به استان تهران، از شرق به استان سمنان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب به استان مرکزى محدود است.


از استان قم که طى قرون متمادى شاهد رويدادهاى متفاوت تاريخى بود، تا هم امروز که يکى از مراکز مهم تشيع در جهان اسلام است، همواره علما و دانشمندان و محدثان بزرگى برخاسته اند.در اهميت ويژه اش کافيست يادآور شويم که مرکزيت مذهبى (قم) از زمان حضرت امام جعفرصادق (ع) تاکنون ادامه دارد. قم در پيشينه تاريخى قبل از اسلام خود نيز از بهرام گور و تهمورث، قباد و يزدگرد نشان ها داشت، تا آنجا که در عهد ساسانيان نيز از شهرهاى آباد و مهم بود...