در استان قم آب‌انبارها از کارکرد مهمى برخوردار بودند. به عنوان مهم‌ترين آب‌انبارهاى استان مى‌توان از موارد زير ياد کرد:

آب‌انبار البرز

اين آب‌انبار در بخش کهک، شهر کهک و در کنار مسجد جامع و گورستان قديم شهر واقع است و از دوره قاجاريه به جاى مانده است.

آب‌انبار پاچيان

اين آب‌انبار در بخش جعفريه در روستاى پاچيان قرار دارد و به دوره قاجاريه تعلق دارد.

آب‌انبار چهل‌اختران

اين آب‌انبار در شهر قم، پشت بقعه چهل‌اختران واقع شده و از دوره قاجاريه به جاى مانده است.

آب‌انبار راهجرد

اين آب‌انبار در روستاى راهجرد از بخش خلجستان واقع شده و به دوره صفويه تعلق دارد.

آب‌انبار طيب و طاهر

اين آب‌انبار که در بخش مرکزى واقع شده در کنار امامزاده طيب و طاهر قرار دارد و متعلق به دوره قاجاريه است.

آب‌انبار کاج

در بخش مرکزى روستاى کاج واقع شده و از دوره قاجاريه به جاى مانده است.

آب‌انبار کاروانسراى صدرآباد

اين آب‌انبار در بخش مرکزى واقع شده و در کنار کاروانسراى صدرآباد قرار دارد. بناى آب‌انبار به دوره صفويه و قاجاريه تعلق دارد.

آب‌انبار آجرى کاروانسراى پاسنگان

اين آب‌انبار که در کنار کاروانسراى پاسنگان واقع شده، به دوره قاجاريه تعلق دارد.

آب‌انبار سنگى کاروانسراى پاسنگان

اين آب‌انبار نيز در کنار کاروانسراى پاسنگان قرار دارد و از دوره قاجاريه به جاى مانده است.

آب‌انبار کوه سفيد

اين آب‌انبار در روستاى کوه سفيد از بخش مرکزى واقع شده و به دوره قاجاريه تعلق دارد.

آب‌انبار کهک

اين آب‌انبار در کنار مسجد جامع شهر کهک از دوره صفويه به جاى مانده است.

آب‌انبار مبارک‌آباد

اين آب‌انبار در روستاى مبارک‌آباد بخش مرکزى واقع شده و به دوره قاجاريه تعلق دارد.