شهر قم در سدهٔ هشتم هـ.ق شاهد ساخت يادمان‌هاى مذهبى تاريخى متعددى بود که در فرهنگ معمارى ايران به نام برج‌هاى آرامگاهي شناخته مى‌شوند. شاخص‌ترين اين بناها مجموعه‌اى را تشکيل مى‌دهند که تحت عنوان مقابر کاشان قم شناخته مى‌شوند.


در اين سه بنا که از نظر هنر گچبرى از نمونه‌هاى منحصر به فرد به شمار مى‌روند، امراى خاندان على صفي فرمانروايان مستقل قم در سدهٔ هشتم هـ.ق مدفونند. اين مجموعه از سه برج آرامگاهى تشکيل شده که از جنوب به شمال قرار گرفته‌اند.


- مقبرهٔ خواجه اصيل‌الدين است و دو تن از امراى خاندان صفى در آن به خاک سپرده شده‌اند. تاريخ ۷۶۱ هـ.ق در اين برج مشاهده مى‌شود.


- مقبرهٔ خواجه على صفي است و مدفن سه تن از امراى خاندان صفي. تاريخ ۷۹۲ هـ.ق در اين آرامگاه به چشم مى‌خورد.


- مقبرهٔ شمالى به اواخر سدهٔ هشتم و اوايل سدهٔ نهم هـ.ق تعلق دارد.