آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله

این رساله مختصر که از زبان عربی به فارسی برگردانده شده شامل یک مقدمه, سه مقاله و خاتمه در باب قواعد منطقی است. مقدمه از دو بحث تشکیل شده است که عبارت‌اند از ماهیت منطق وحاجت و نیازمندی بدان, و موضوع منطق. دیگر مباحث کتاب بدین قرار است: بیان معانی مفرد, کلی و جزئی, در بیان تعریفات, تحقیق محصورات چهارگانه, عدول و تحصیل, ذکر قضایای موجهه, اقسام قضیه شرطیه, تلاز...((القصیده المزدوجه)) عنوان یکی از آثار شیخ‌الرئیس ابن سینا است که در آن موضوعات عمده علم منطق به نظم درآمده است .مترجم, مقدمه کتاب را که شامل حمد و ثنای خداوند و اهل بیت است به فارسی برگردانده و گاه مطالب مختصری در پاورقی ذکر کرده است, اما در بخش اصلی یعنی اشعاری که در باب منطق است ابتدا هر بیت را ترجمه, سپس ذیل برخی از آنها شرح کوتاهی آورده است . در پایا...'المنطلق 'عنوان اولین کتاب از مجموعه 'احیا و فقه الدعوه 'است که به زبان عربی نگارش یافته است .در این کتاب اصول و روش‌های تبلی‌ غ در اسلام به اختصار بیان شده است .نگارنده با استناد به آیات قرآن, روایات, و سیره پیامبر اکرم (ص), ویژگی‌های تبلی‌ غ را برشمرده است .وی علاوه بر آن خصوصیات فرد مبل‌ غ, نحوه تبلی‌ غ, اصول فقهی تبلی‌ غ, و شرایط تاثیرگذاری تبلی‌ غ ر...

نویسنده در این کتاب, امهات علم منطق را به تفصیل شرح می‌دهد که از آن جمله عبارت‌اند از :قیاس اقترانی, قیاس استثنایی, قیاس خلف, قیاس مساوات, استقرائ, تمثیل, مبادی قیاس, برهان, جدل, خطابه, شعر و مغالطه .نویسنده در این کتاب امهات علم منطق را به زبان عربی مطرح کرده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از :تصور و تصدیق, علم ضروری و نظری, اقسام دلالت, اقسام تقابل, حقیقت و مجاز, مفرد و مرکب, کلی و جزیی, کلی متواطی و مشکک, مفهوم و مصداق, کلیات خمس, معرف و حجت, تمثیل و استقرائ, قضایا, تناقض و عکس .نگارنده در کتاب درباره منطق قدیم و تعاریف هریک از اجزای آن, به زبان عربی, اهتمام نموده است. تصور و تصدیق, مباحث کلی و جزئی, معرف و اقسام تعریف, قضایا و احکام آن, طریق استدلال یا اقسام حجت, صناعات خمس (صناعت برهان, صناعت جدل یا آداب مناظره, صناعت خطابه, صناعت شعر, و صناعت مغالطه) از مباحث اصلی کتاب هستند که با تمریناتی چند به طبع رسیده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله