آفتاب

منطق

منطق

نمایش ۱ تا 25 از ۳۸۹ مقاله


کتاب حاضر مشتمل بر پنج بخش است .در بخش نخست قضایایی محصوره در علوم مختلف تحلیل و بررسی شده تا زمینه طرح قضایای حقیقیه و خارجیه فراهم شود .در بخش دوم تقسیم‌بندی ثنایی قضایای حملی محصوره با الهام از عبارت ابن سینا در تحلیل قضیه موجبه کلی و در بخش سوم تقسیم‌بندی ثلاثی قضایای محصوره مطرح شده است...در بخش چهارم با طرح قضایای حقیقیه و خارجیه در منطق جدید و با ت...این کتاب در چهار بخش تدوین شده است .در بخش نخست, علاوه بر معرفی دانش منطق, به تاریخچه پیدایش آن اشاره گردیده است .بخش دوم حاوی مطالبی درباره قواعد تعریف و انواع تعریف است .در بخش سوم طی مباحثی چون 'قضایای حملی و شرطی متصله و منفصله', 'قواعد مختلف استنتاج صوری', 'استدلال غیر مباشر 'و 'صناعات خمس', اجزای تشکیل دهنده استدلال و 'منطق استنتاج 'بررسی شده . در ب...مولف در این نوشتار علاوه بر اقتباس از کتاب 'مغالطات 'اثر 'مادسن پیری' با استناد به منابع فارسی, انگلیسی و عربی, به مغالطاتی اشاره نموده که با فضای فکری و فرهنگی جامعه ایران همخوانی داشته آنها را در پنج دسته بحث و بررسی کرده است .دسته اول مغالطاتی هستند که به هنگام بیان یک قضیه ساده امکان وقوع دارند .دسته دوم به مواردی است که شخص درصدد اثبات مدعایی است که...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۸۹ مقاله