اشعار دهات‌هاى بيرجند

ستازى آسمان الله يالله. ها ليلى مُرْ بالا ده ـ سلام از منّ ببر با يار ملاّ ـ ها ليلى مُرْ بالا دِه. بگو دلبر سلامت مى‌رساند ها ليلى مُرْ بالا دِه ـ وفادارى همين است بارک‌الله. ها ليلى مُر بالا ده ـ مُر از زندان بالا ده. در اين زندان بميرم. که آخر تُرْ نه بينم ستاره ميروه که ماه مُن کو. ها ليلى مر بالا ده ـ رفيق همدم همراز من کو. ها ليلى مُرْ بالا ده ـ رفيق همدمم رفته بسودا. ها ليلى مر بالا ده. اگر سوداگرى سوقات من کو. ها ليلى مُرْ بالا ده ـ مُرْ از زندان بالا ده ـ در اين زندان بميرُم که آخر تُرْ نه بينم ـ ستاره در هوا مى‌شمارم امشب. ها ليلى مر بالا ده ـ به پهلويم بيا تب دارم امشب. ها ليلى مُرْ بالا ده. مُر از زندان بالا ده ـ در اين زندان بميرُم ـ که آخر تُرْ نه بينُم. شبى که منزلم کوى تو باشد. ها ليلى مُرْ بالا ده طناب ابريشم موى تو باشد. ها ليلى مُرْ بالا ده ـ شبى که حاجيان از حج بيايند. ها ليلى مُرْ بالا ده. زيارتگاه من روى تو باشد ـ ها ليلى مُرْ بالا ده. ها ليلى مُر بالا ده ـ مُر از زندان نجات ده ـ در اين زندان بميرُم. که آخر تُرنه بينُم.