”تا آنجا که مى‌توان يقين کرد در ازمنه قديم قبل از اقوام نورديک مردم نژادهاى سر دراز در ايران سکونت داشتند. اين عقيده ناشى از وجود يک نوع مردم قهوه‌اى رنگ آفريقا و اروپائى است که در بين‌النهرين ديده شده‌اند. مدارک فعلى مربوط به اين نوع مردم بسيار کم و ناقص است ولى به‌نظر مى‌رسد که ارتباط دورى با هندوستان داشته باشد. ممکن است که اين مردم سر دراز خود آنها سومرى يا منسوب به آنها بوده‌اند زيرا گفته شده است که مى‌توان هنور اثر قيافه سومرى‌هاى قديم را در سمت مشرق در ميان مردم افغانستان و بلوچستان و حتى ميان مردم دره سند پيدا کرد.“


طبق مطالعات نويسنده (هنرى فيلد) عناصر اصلى جمعيت ايران از نوع مديترانه‌اى است اگرچه تنوع و انحرافات قابل ملاحظه در آن مشاهده مى‌شود. سر دراز فلات ايران از دو نوع مرکب هستند که عبارتند از يک دسته بينى راست و يک دسته داراى بينى بزرگ محرب، دسته اولى محتملاً از حيث نژادى منسوب با باديه‌نشينان شمال عربستان هستند و دسته دومى ظاهراً در فلات ايران نمو کرده‌اند اين دو نوع سر دراز بينى باريک صورت باريک واحدهاى مشخص جداگانه مى‌باشند ولى در ميان آنها افراد بى‌شمارى که داراى درجات ختلف اختلاط دو نوع باشند وجود دارد.


به‌علاوه نوع سرکوتاه فلات ايران از سه دسته ترکيب مى‌شود. يکى داراى بينى راست يا مقعر دسته ديگر داراى بينى محدب زياد و سر فرق بلند و پس سر صاف که نوع ارمنى را تشکيل مى‌دهد و دسته سوم داراى بينى محدب و صورت دراز و سربلند هستند که احتمال مى‌رود از اختلاط با مردم ترکستان به‌وجود آمده باشند.


به‌جز اينها در جمعيت فعلى ايران نوع‌هاى اروپائى شمالى و جنوبى و مغولى و سياه‌پوست و حامى ديده مى‌شود وجود اين افراد داراى شکل آسيائى و اروپائى و آفريقائى نشانه ارتباط جسمانى ميان ايران و مردم هر سه قاره هستند. به‌علاوه شواهدى در دست است که ايران از زمان عصر حجر قديم محل زندگى بشر بوده و اختلاط و امتزاج قابل ملاحظه بين نژادهاى مختلف در آن صورت گرفته که دليل آن تماس و ارتباط بسيط فرهنگى مى‌باشد که حفريات و مطالعات تطبيقى آن‌را آشکار کرد است.


ساکنان فعلى قسمت جنوب مرکزى فلات ايران به‌نظر مى‌رسد بيشتر منسوب به مردم ساکن غرب و شمال غربى ايران باشند تا به مردم قسمت شرق به‌جز ناحيه افغانستان و مردم شمال شرقى به‌جز ترکمن‌ها.


ساکنان فعلى فلات ايران تقريباً در وسط راه ميان حداکثر عرض کمربند نژاد مديترانه که از مراکش تا اقيانوس کبير ممتد است قرار دارند.


در نتيجه بررسى مردم‌شناسى و اندازه‌گيرى ايران... يک شعبه اساسى نژاد سفيد را که نژاد فلات ايران گفته مى‌شود مشخص گشته، اين نوع جديد نژادى اکنون براى نخستين بار مقام خود را در کنار نژادهاى نورديک و مديترانه و آلپ احراز مى‌کند.


بشر ايرانى قديم ـ HOMO IRANICUS يعنى آن معماى مردم‌شناسى مغرب نزديک و حتى شايد برادر تمام عيار بشر اصلى ـ HOMO SAPIENS مى‌باشد که از نظر جسمانى و فرهنگى در محلى در داخل ناحيه جنوب غربى آسيا يعنى مهد اجداد مستقيم ما نمو کرده است.