قانون اساسى سال ۱۹۸۱ در حقيقت تشريح‌کننده انتقال به دموکراسى و جداسازى رئيس جمهور از دسته‌بندى‌هاى نظامى و زمينه‌ساز انتخابات رياست جمهورى و برقرارى مجدد مجالس دوگانه قانون‌گذارى شامل مجلس سنا که سناتورهاى آن براى مدت هشت سال انتخاب مى‌شوند و مجلس نمايندگان با دوره چهار ساله، گرديد.