براساس قانون اساسي، رأى دادن نه تنها حق هر يک از شهروندان به شمار مى‌آيد، بلکه وظيفه هر شهروند شيليائى اعم از زن و مرد با بيش از ۱۸ سال سن مى‌باشد.بر اساس سيستم انتخاباتى شيلي، رئيس جمهور با رأى اکثريت و به مدت شش سال اعضاء مجلس نمايندگان چهار سال و اعضاء مجلس سنا براى مدت هشت سال انتخاب مى‌شوند. همچنين در انتخابات شهردارى‌هاى کشور، هر حزب با توجه به سهم هر منطقه ليستى را متشکل از نامزدهاى خود براى انجمن شهر جهت انتخابات معرفى مى‌نمايد. کسانى که ۳۰% کل آراء حوزه مربوط را کسب کرده باشند، از عضويت در انجمن شهر برخوردار خواهند شد و از ميان اعضاء انجمن مزبور کسى که بيشترين آراء را به ‌دست آورد به عنوان شهردار برگزيده مى‌گردد. از سوى ديگر براساس مقررات بازرسى کل انتخابات، کار شهردارانى که در انتخابات شرکت خواهند کرد از تاريخ شروع مبارزات تا روز بعد از رأى‌گيرى به مدت يک ماه معلق مى‌شود. وظايف شهرداران موردنظر در اين مدت برعهده يک شوراى ادارى خواهد بود و شهرداران براى يک ماه حقوقى دريافت نخواهند کرد. تمامى مقامات محلى دولت بدون توجه به نامزدى ايشان براى انتخابات شهردارى‌ها به انجام وظايف خود بدون تأثيرپذيرى از جوّ انتخابات خواهند پرداخت. در صورت عضويت مقامات رسمى دولت در يکى از احزاب، آنها اجازه نخواهند داشت که از امکانات دولتى براى تبليغات خود استفاده کنند.


بر اساس تبصره مصوب فوريه ۱۹۹۴ قانون اساسى طول مدت جمهورى از هشت سال به شش سال کاهش يافت.


تعداد اعضاء انجمن شهر براساس جمعيت رأى دهندگان هر منطقه که قبل از رأى‌گيرى در حوزه‌هاى انتخاباتى ثبت‌نام مى‌نمايند تعيين مى‌شوند. براساس قوانين موجود، اعضاء انجمن به ازاء هر۷۰ هزار نفر رأى دهنده ۶ نفر، از ۷۰ تا ۱۵۰ هزار نفر ۸ نفر و از ۱۵۰ هزار نفر به بالا ۱۰ نفر خواهد بود. براساس قانون کسانى که در حوزه‌هاى انتخاباتى به عنوان رأى دهنده ثبت‌نام نموده‌اند، ملزم به شرکت در رأى‌گيرى مى‌باشند و در صورت غيبت به دادگاه احضار و جريمه خواهند شد. اين قانون در مورد افرادى که بيمار مى‌باشند و يا در خارج از کشور به‌سر مى‌برند و يا در ۲۰۰ کيلومترى حوزه رأى‌گيرى قرار دارند استثناء قائل شده است.