جمهورى شيلى از ۱۲ ايالت و منطقه پايتخت تشکيل مى‌شود که براساس تقسيم بندى جديد شامل ۵۱ بخش مى‌گردد. پايتخت کشور سانتياگو مى‌باشد.هر ايالت داراى حکمران ايالتى است که توسط رئيس جمهور انتصاب مى‌گردد. در قانون (قانون شماره ۱۹۰،۱۷۵) تشکيلاتى حکومت و اداره منطقه‌اى بند اول در مورد وظايف استاندارد آمده است:


حکومت داخلى هر منطقه بر عهده استاندار منطقه است و او است که نماينده طبيعى و بلافصل رئيس جمهور در حوزه اختيارات وى بوده و از سوى رئيس جمهور نيز منصوب مى‌گردد و در اين سمت مادام که رئيس جمهورى را معتمد بداند باقى خواهد ماند.