کليساى کاتوليک يکى از بانفوذترين نهادها است که منافع گروه‌ها از طريق آن دسته‌بندى مى‌شود. با توجه به آنکه ۹۰% مردم طرفدار کليساى کاتوليک رُم مى‌باشند و زنان به طور اخص تمايلات دينى بيشترى دارند احزاب از اين موضوع بهره‌بردارى کاملى مى‌نمايند.