سينه و دنده‌ها : شکستگى دنده و قفسه سينه معمولاً ناشى از نيروى مستقيم است مثل وارد آمدن ضربه به سينه يا افتادن به زمين بر روى سينه يا افتادن يک شى سنگين روى سينه، يا ممکن است ناشى از فشار غيرمستقيم هم باشد. اگر شکستگى باعث ايجاد ”زخم مکنده“ يا اشکال در تنفس شود ممکن است حالت خفگى به مصدوم دست دهد مگر آنکه بلافاصله آن را درمان نمائيد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.


۲. مصدوم ممکن است در ناحيهٔ شکستگى احساس يک درد تيز نمايد که اين درد بر اثر تنفس يا سرفه بيشتر مى‌شود.


۳. احتمالاً عوارض و نشانه‌هاى خونريزى داخلى که نشان‌دهندهٔ صدمه به اندام‌هاى داخلى مثل شش‌ها يا کبد است.


۴. احتمالاً يک زخم باز در ديوارهٔ قفسه سينه روى شکستگى وجود دارد که منجر به ”زخم مکنده” سينه مى‌شود.


۵. احتمالاً اشکال در تنفس که ناشى از شکستگى‌هاى متعدد است.


- هدف:

بى‌حرکت نگهداشتن شکستگى در خلال رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. دست مصدوم را روى شکستگى قرار داده و آن را از شانه آويزان کنيد.۲. اگر شکستگى جراحت هم به‌همراه داشت مصدوم را با برانکارد وگرنه به‌صورت عادى به بيمارستان برسانيد.


- شکستگى مرکب:

۱. بلافاصله زخم ”مکنده“ را درمان کنيد.


۲. مصدوم را به حالت نيمه خوابيده قرار دهيد به‌طورى که بدن به سمت قسمت مجروح متمايل شود، سر و شانه‌هاى وى را به بالش تکيه دهيد. يک پتوى تا شده پشت مصدوم بگذاريد تا پشت وى بالا بيايد.۳. دست را روى طرف مجروح از شانه آويزان کنيد.۴. اگر مصدوم بيهوش بود يا به سختى نفس مى‌کشيد و يا تنفس با صدا همراه بود، او را در وضعيت بهبود قرار دهيد، به‌طورى که قسمت سالم بالا باشد.


۵. مصدوم را به‌صورتى که وضعيت درمانى آن حفظ شود با برانکارد به بيمارستان برسانيد.