آفتاب

جوامع

جوامع

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۷ مقاله

در این کتاب راهنما, طی توصیه‌هایی به مخاطبان نوجوان کمک می‌شود تا هنگامی که بر سر دو راهی‌هایی مختلف قرار می‌گیرند راه درست را انتخاب کنند. این کتاب که با طرح‌های متعدد سیاه و سپید همراه است با موضوعاتی از این قبیل تدوین شده است: 'انتخاب کردن', 'پذیرفتن, قبول کردن', 'نپذیرفتن, قبول نکردن, امتناع', 'رعایت کردن, احترام گذاشتن', 'مقاومت کردن' و 'مشارکت کردن'.

در کتاب سعی شده است تمامی فرایند پژوهش شهری کاربردی و بنیانی ـ از آغاز تا فرجام ـ شرح و تبیین شود. کتاب 'روش‌های پژوهش شهری' (urban Research Doing) که از متون پایه در مباحث مربوط به روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی به شمار می‌رود این موضوعات را در بردارد: 1 _ ویژگی پژوهش‌های شهری راهبردی, 2 _ سطوح تحلیل در پژوهش‌های شهری راهبردی, 3 _ فرایند پژوهش‌های شهری راهبر...

این کتاب به منظور بررسی مسائل جامعه عشایری ایران, برای درس 'جامعه‌شناسی عشایر ایران 'در مقطع کارشناسی, در 5فصل, تدوین شده است :در فصل نخست مشخصات و شکل زندگی کوچندگی در ایران مطرح می‌شود که ابتدا 'کوچ', 'ایل 'و 'عشیره ' تعریف می‌شود ;سپس از کوچ‌نشینی, خاستگاه و انواع آن, همچنین از عوامل موثر در پدیده کوچ‌نشینی سخن به میان می‌آید .در پایان این فصل بحثی کوتا...در این کتاب ضمن معرفی عشایر ایران, تحولات معیشتی, فرهنگی و اجتماعی آنان بحث و بررسی می‌شود .نگارنده بر این باور است که 'ساختار اجتماعی عشایری ایران دست خوش دگرگونی‌های شدیدی قرار گرفته است .هر چند این دگرگونی‌ها در گذشته بر اثر کوچ و اسکان اجباری عشایر بارها پدید آمده بود, اما اکنون با ضعف دامداری سنتی, جامعه عشایری ایران با نابسامانی‌ها و دشواریهای زیادی...

آنچه در این کتاب آمده مجموعه‌ای از آگاهی‌ها درباره شناخت و طراحی روستاست که برای مطالعه دانشجویان و در حد 6 واحد درسی تدوین شده است کلیاتی درباره روستا و طبقه‌بندی روستاها, جمع‌آوری اطلاعات برای شناخت روستا, و بررسی آن, ضوابط و طراحی روستا, طرح هادی روستا, و ارزیابی و گزارش حاصل کار مباحث اصلی این کتاب به شمار می‌آیند.مولف کتاب, ابتدا از روابط نظری و عملی جمعیت‌ها در فضای شهری سخن به میان می‌آورد ;سپس فعالیت‌ها و عملکردهای شهری, سازماندهی و مدیریت آن‌ها بررسی و ارزیابی می‌شود و در پی آن, تحلیلی از مسائل آمایش و شهرسازی در ارتباط با معماری, حقوق, محیط زیست, دولت و شهرنشینان فراروی مخاطب قرار می‌گیرد .مولف با مطرح کردن مباحث یاد شده بر آن است تصویری از وضعیت شهرها در قرن...

در این کتاب نخست از اهمیت و ضرورت مطالعه شهرهای ایران سخن به میان آمده, همچنین مفاهیم و تعاریف گوناگون شهر از دیدگاه دانشمندان داخلی و خارجی بیان شده است .در ادامه, شهرنشینی و تحولات شهری در ادوار مختلف تاریخی بحث و بررسی می‌شود .دیگر مباحث کتاب بدین قرار است' :طبقه‌بندی و توزیع جغرافیایی شهرهای ایران', 'جمعیت شهری ایران و نحوه توزیع آن', 'طبقه‌بندی شهره...مولف در این کتاب, با توجه به کتاب, سنت, منابع فقهی و نوع نگرش فقها نسبت به امصار (شهرها), قصبات (ایالت‌ها) و قرائ (روستاها), چگونگی شکل‌گیری مدینه و ربض (حومه) و سیر تحول شهرسازی را پی می‌گیرد .کتاب در چهار فصل و چهار پیوست فراهم آمده است .در اغلب فصول تصاویر و نقشه‌هایی متناسب با مفاهیم و موضوعات آن فصل ذکر گردیده است .دومین جلد از مجموعه((شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری)) به مبحث((بررسی تجارب تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران)) اختصاص یافته است .کتاب متشکل از دو بخش است .در بخش اول, نخست نمونه‌های مختلف((طرح‌های جامع)) و ((طرح‌های تفصیلی)) به همراه, مشکلات, مسائل به طبع رسیده, سپس طرح‌های توسعه و عمران و حوزه‌های نفوذ شهرها, طرح‌های هادی و طرح‌های متفرقه دیگر ب...نگارنده در جلد دوم از مجموعه سه جلدی 'شیوه‌های تحقق طرح‌های توسعه شهری' تجارب تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری در ایران را بررسی می‌کند .وی سعی دارد به شیوه نظام‌مند, برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری, فرآیند تهیه, تصویب, ابلاغ و اجرای طرح‌های توسعه شهری را ارزیابی نموده راه کارهای مناسب برای طرح‌های پویا و انعطاف‌پذیر به دست دهد .مطالب کتاب بر پایه مطالعاتی از شهرهای اروپا و امریکا و روش‌هایی که این دو کشور برای کنترل توسعه شهری و بهبود محیط زیست شهری به کار گرفته‌اند نگاشته شده است. موضوع کتاب درباره ساخت وشکل کالبدی شهر و منطقه شهری است و طی آن, آن دسته از تغییرات کالبدی شهری بررسی شده که عملکرد شهر را بهتر و مردمی‌تر کرده و زیان‌های کمتری به محیط زیست محلی و جهانی دارد می‌آورد. کت...کتاب حاضر با شرح سابقه برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران طی سال‌های 1327ـ 1356 آغاز شده در پی آن دورنمایی از محورهای توسعه, چگونگی استقرار جمعیت, نحوه ارتباط نقاط شهری و روستایی و فعالیت سازمان‌ها به دست داده می‌شود . در ادامه با ذکر نمونه‌هایی سابقه برنامه‌ریزی عمرانی در ایران مورد توجه قرار گرفته و به روند پیشرفت و تغییرات آن اشاره می‌شود .صفحات پایانی کتاب...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۷ مقاله