آفتاب

جوامع

جوامع

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۷ مقاله

در کتاب حاضر, پایگاه جغرافیای شهری و برنامه‌ریزی شهری معاصر در ایران با شیوه‌های کاربرد تحلیل تکوینی, تحلیل ساختاری و تحلیل کارکردی تشریح شده, همچنین کیفیت هر دوره به طور تطبیقی با دوره موازی آن در جغرافیای شهری غرب ارزیابی می‌شود .در این مجموعه ابتدا نوشته‌های مربوط به جغرافیا به شیوه تقسیم‌بندی موضوعی و دوره‌بندی جغرافیای شهری فراهم آمده سپس دیدگاه‌ها,...نویسنده با نگاهی به((تجربه تلخ تجدد و فراتجدد)), به واقعیت‌های زندگی قرن بیستم در زمینه شهرسازی اشاره کرده سپس با استناد به تجارب سایر کشورها رویدادهای مربوط به حرفه و رشته شهرسازی در ایران را شرح و بررسی نموده است .((انقراض شهرسازی جدید)), ((فراتجدد)), ((مرگ یا حیات دوباره)), ((تجدد یا فراتجدد در شهرسازی)), ((فراتجدد در معماری و طراحی شهری)), ((دو دید فر...

در فصل اول کتاب, مبانی نظری تبیین سرانه‌های کاربری زمین, از قبیل دیدگاه‌های سامان دهی زمین, کارکرد گرایی شهری, رفاه اجتماعی کیفیت زندگی, و دیدگاه جامعه شناسی و روان شناختی عنوان گردیده است. در فصل دوم نیز, روند تکوین و تحول نظام سرانه‌های شهری در جهان بررسی شده از جمله مفاهیم و مباحث کاربری زمین, مبانی برنامه‌ریزی و کاربری زمین, مفاهیم و تقسیمات کالبدی شهری,...در این کتاب اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری تشریح و بررسی گردیده است. مباحث کتاب عبارت اند از: تراکم و جایگاه آن در شهرسازی‌; نگاهی به تجارب بین المللی در تعیین تراکم شهری‌; چالشها و راهبردها; رویکرد اساسی در تعیین تراکم شهری‌; ابعاد اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری‌; ابعاد زیست محیطی تراکم شهری‌; تراکم شهری در ایران و مطالعات موردی.

مطالب کتاب که حاصل پژوهش نظری و تجربی است در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول با عنوان 'توسعه و تحول جامعه روستایی', 'ابعاد مفهومی و نظری توسعه روستایی, رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی, روند آبادی نشینی در جامعه ایران, تحولات جمعیتی و نظام قشربندی اجتماعی روستاها را شامل می‌شود. در بخش دوم سیاست‌های توسعه روستایی با تمرکز بر مباحث ساختار سیاسی, اصلاحات ارضی,...توصیف و تبیین تحولات و تغییرات فیزیکی و اجتماعی شهر تهران, طی دویست سال گذشته, موضوع اصلی کتاب است .که از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول, شرح مختصری است از زمینه کلی تاریخی و تاریخچه توسعه تهران به ویژه پس از انتخاب پایتختی تا ظهور انقلاب مشروطه در آن .در بخش دوم توصیفی از اوضاع تهران معاصر به دست داده شده همچنین ابعاد اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و فض...کتاب حاوی مباحثی در باب جامعه‌شناسی توسعه روستایی که در هشت فصل ویژه دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی تالیف شده است .در این کتاب نگارنده ضمن مروری بر دیدگاه‌های نظری در توسعه روستایی و تشریح و نقد آنها, تحلیلی از روند تغییر و تحولات روستایی در کشورهای پیرامونی به دست می‌دهد که به نوعی تحت تاثیر کشورهای اروپایی بوده‌اند' .توسعه و اصلاحات ارضی', 'توسعه روستای...

'جامعه‌شناسی روستایی 'مشتمل بر مباحث کوتاهی درباره روستا و تفاوت‌های آن با شهر است که برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی فراهم آمده است .کتاب با معرفی انواع بازارهای روستایی در ایران آغاز می‌شود, در پی آن, از نقش مزرعه در روستاها و انفجار جمعیت سخن می‌رود, سپس مسئله جوانان و مهاجرت روستایی مطرح می‌گردد .در پایان نیز جایگاه زمان و فضا در روستاهای ایران ب...کتاب حاضر, براساس پژوهش انجام شده در بخش 'تحقیقات روستایی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 'طی سال‌های 7ـ 1355تدوین شده است .این کتاب ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی در پانزده فصل به چاپ رسیده است .در فصل نخست کتاب ضمن بررسی نظریه‌های جامعه‌شناسان روستایی, از تعریف و موضوع جامعه‌شناسی روستایی, تاریخ پیدایش آن و سرانجام, ارتباط جامعه‌شناسی روستایی با د...در فصل اول ضمن بررسی نظریه های جامعه شناسان روستایی, از تعریف و موضوع جامعه شناسی روستایی, تاریخ پیدایش آن و سرانجام ارتباط جامعه شناسی روستایی با دیگر علوم گفت و گو میشود. در فصل دوم اطلاعاتی درباره استقرار انسان بر روی زمین, ده و روستانشینی درج شده و به دنبال آن براساس ملاکهای مختلف ده تعریف میشود. در فصل سوم, شهر و ده از دیدگاه جامعه شناسی بررسی میشود. فص...در این کتاب, مقوله شهر و شهرنشینی از منظر جامعه‌شناسی بررسی و تبیین می‌شود. برای این منظور, نویسنده طی نه فصل, تئوری‌های غربی مربوط به جامعه‌شناسی شهری را به اختصار معرفی می‌کند .مولف در فصل نخست مباحثی درباره 'تاریخ پیدایش شهر 'و 'شهر قبل از انقلاب صنعتی 'مطرح می‌سازد .سپس با این مقولات کتاب را پی می‌گیرد' :شهری شدن در آغاز انقلاب صنعتی', 'شهری شدن بعد ا...در این کتاب ـ با استفاده از نتابج جامعه شناختی در یکصد سال اخیر ـ به پرسش‌هایی در ارتباط با مسائل شهری پاسخ داده می‌شود و به نوعی, راهنمایی برای آموزش منابع و روش‌های مطالعه شهری به شمار می‌آید. گفتنی است نگارنده در این کتاب بر فایده‌ی رویکرد تاریخی جامعه شناسی شهر بر محور شرایط تولید این دانش پرداخته این مباحث را نیز مطرح ساخته است: 'شهر, پدیده‌ی جامعه شناخ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۷ مقاله