مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا سنگ‌های نیمه‌گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا...