خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی، آخال و خرده‌ریز کاغذ یا مقوا، کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها